top of page

איך מצטרפים

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

תנאי ההצטרפות

הצטרפות עובד חדש- עובד שהחל את עבודתו במשרד הביטחון זכאי להצטרף ולצרף את בן/ת זוגו וילדיו עד גיל 23, תוך 60 ימים ממועד תחילת עבודתו במשרד.

צירוף בן/ת זוג- בן/בת זוג שנישא למבוטח זכאי להצטרף תוך 60 ימים מיום הנישואין.

צירוף ילדים-  צרוף כל ילדי המבוטח מותנה בצירוף בן/בת הזוג, אלא אם בן/בת הזוג מבוטח/ת בביטוח קבוצתי אחר. ילדים עד גיל 23 יבוטחו בביטוח השיניים באופן אוטומטי מיום היוולדם, ויצורפו לביטוח בכפוף לעדכון המבטח ע"י בעל הפוליסה ו/או העובד המבוטח. מובהר כי למרות היותו של הילד המבוטח, דמי הביטוח בגינו ישולמו רק במלאת לילד 5 שנים.

ילד בוגר- שלושה חודשים לפני שמלאו לילד של העובד 23 שנים, ישלח מכתב בדבר האפשרות להמשיך את הביטוח, והפרמיה החדשה שיש לשלם עבורו. אם לא תימסר הודעה בדבר המשך הביטוח לילד, הרי במלאת לילד 23 שנים הביטוח יבוטל.

תנאי הצטרפות מיוחדים
הסדר הביטוח הינו משפחתי, על כן עובד שהצטרף לביטוח זכאי לצרף אליו את בן/בת הזוג וכל ילדיו יחדיו לאותו מסלול ביטוח בו בן/בת הזוג מבוטחת.

 

אופן ההצטרפות

יש למלא את טופס ההצטרפות ולהעבירו למשרד ועד העובדים העובדים.

להורדת טופס הצטרפות לחץ כאן

 

ביטול הביטוח

לידיעתך, בגלל המאפיינים המיוחדים של ביטוח השיניים, עפ"י תקנות הממונה על שוק ההון חלים תנאים מיוחדים במקרה של ביטול הביטוח. מבוטח המבטל את הביטוח במהלך 3 השנים הראשונות ממועד הצטרפותו, חייב להשיב לחברת הביטוח את ההפרש שבין סך ההחזרים /עלות הטיפולים שקיבל במהלך התקופה לבין  90% מהפרמיה ששילם.

עוד יובהר כי הביטוח הינו משפחתי, לכן ביטול הביטוח יחול על כל בני המשפחה (למעט העובד).

 

ביטול הביטוח ייעשה אך ורק בפנייה בכתב למבטח - באמצעות ועד העובדים.

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page