bitahon.jpg

דף פרטי הביטוח

החברה המבטחת: הראל חב' לביטוח בע"מ

 

סוג הביטוח: השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים

 

תקופת הביטוח: 31.12.2022 - 1.1.2018 

 

זכאים להצטרף: עובד, בן/ת זוג וכל הילדים עד גיל 23 יחדיו, בכפוף לתנאי ההצטרפות אשר בפוליסה. 
 

אופן ההצטרפות: וולונטרי
 

פרמיה לתשלום:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפרמיות נכונות למדד יוני 2017 שפורסם ב- 15.7.2017

 

סבסוד : לעובד ולבן/ת זוג.

 

עדכון פרמיה: פרמיה קבועה. עדכון לאחר 36 חודשים עפ"י התנאים הקבועים בהסכם.