top of page

דף פרטי הביטוח

החברה המבטחת: הראל חב' לביטוח בע"מ

 

סוג הביטוח: השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים

 

תקופת הביטוח: 31.12.2027 - 1.1.2023 

 

זכאים להצטרף: עובד, בן/ת זוג וכל הילדים עד גיל 23 יחדיו, בכפוף לתנאי ההצטרפות אשר בפוליסה. 
 

אופן ההצטרפות: וולונטרי
 

פרמיה לתשלום:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפרמיות נכונות למדד נובמבר 2022 שפורסם ב- 15.12.2022

  • הפרמיות צמודות למדד המחירים לצרכן.

  • התאמת פרמיה: לאחר 30 חודשים עפ"י התנאים הקבועים בהסכם.

  • הסבסוד יכול להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת בעל הפוליסה.

  • מי הביטוח החודשיים עבור המבוטחים ינוכו משכר העובד/גמלאי

  • ילד שלישי ואילך חינם

  • ילד עד גיל 5 חינם

 פירוט מסלולי הביטוח:

  • מסלול ביטוח פרוטתי לעובדים/ גמלאים/ בני זוג/ ילדים בוגרים מעל גיל 23 שנה -

      טיפולי שיניים משמרים.

      טיפולי חניכיים.

      טיפולים פרותטיים.

      שתלים ושיקום על גבי שתלים דנטליים.

  • מסלול ביטוח משמר לבני זוג/ ילדים בוגרים מעל גיל 23 שנה -

      טיפולי שיניים משמרים.

      טיפולי חניכיים.

  • מסלול ביטוח משמר מורחב לילד -

      טיפולי שיניים משמרים.

      טיפולי חניכיים.

     טיפולי יישור שיניים (אורתודנטיה) לילדים.

 

 


 

bottom of page