top of page

תקציר הכיסוי הביטוחי

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

הפרמיה וסכומי הביטוח אינם צמודים למדד.

 

הבהרות לעניין כיסוי ריסק למקרה פטירה:

 

  1. עובד/גמלאי שהיה במצב סופני, ושולמה לו מחצית מסכום הביטוח לריסק למקרה פטירה ("עוד בחיים"), במקרה של פטירת בן זוג שגילו מעל 65, יהיה זכאי להקדמת תשלום בשיעור מחצית מהסכום הנותר. לאחר פטירת העובד/גמלאי לאחר מכן, תשולם יתרת סכום הביטוח (רבע מהסכום המלא) למוטביו.

  2. במקרה של פטירת בן זוג שגילו מעל 65, תשולם לעובד/גמלאי מקדמה של מחצית מסכום הביטוח למקרה פטירה של העובד/גמלאי. אם לאחר התשלום יהיה זכאי העובד/גמלאי לתשלום בגין מחלה סופנית, הסכום שישולם יהיה מחצית מסכום הביטוח הנותר. במקרה זה, לאחר פטירת העובד/גמלאי תשולם יתרת סכום הביטוח (רבע מהסכום המלא) למוטביו.

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page