top of page

קופות חולים

הכללית היא ארגון הבריאות הגדול והמתקדם בישראל והיא נותנת שירותים רפואיים ליותר מ-3.8 מיליון לקוחות.

על הגודל והעוצמה של קופת חולים כללית אפשר ללמוד מהיקף השירותים ופרישתם ברחבי הארץ. 

מאז ועד היום עוסקת קופ"ח לאומית בקידום שירותי הבריאות, חינוך לבריאות ומתן שירותי רפואה מתקדמים לחבריה.

ייחודה של קופ"ח לאומית יהיה במתן זכות הבחירה: הבחירה בקופת חולים לאומית, הבחירה ברופא והבחירה בשירותים הרפואיים.

באתר האינטרנט של קופת חולים מאוחדת, אפשר להזמין תורים ולקבל את תוצאות הבדיקות.

bottom of page