top of page

איך מצטרפים

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

אופן ההצטרפות לביטוח

הצטרפות העובדים ו/או בני/ות זוגם ו/או ילדיהן לביטוח זה הינה רצונית (וולנטרית), בהסכמה מפורשת בכתב של העובד מראש ובכפוף למילוי הצהרת בריאות. לצירוף ילדים נדרש אמצעי גביה אישי.

 

הצטרפות מבוטחים שהיו כלולים בהסדר הביטוח הקודם
כל המבוטחים שהיו כלולים בהסדר הביטוח נכון ל- 31.8.2019 יצורפו לביטוח ברצף ביטוחי מלא. הביטוח עבור מבוטחים אלה ייכנס לתוקפו ב- 1.9.2019.

 

טפסים להצטרפות:

להורדת טופס הצטרפות לביטוח תאונות אישיות  לחץ כאן

את הטופס יש למסור במשרדי הוועד או לנציג הראל בימי קבלת קהל במשרדי הוועד.

 

ביטול הביטוח

ביטול הביטוח  ייעשה בפנייה בכתב לחברת הביטוח באמצעות ועד העובדים.

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page