איך מצטרפים

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

אופן ההצטרפות לביטוח
הצטרפות העובדים/גמלאים ו/או בני/בנות הזוג והילדים לביטוח זה הינה וולונטרית.

 

אופן ההצטרפות

כל העובדים/גמלאים ו/או בני/בנות זוגם וילדיהם אשר יגישו בקשת הצטרפות בכתב, יצורפו ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום, וזכאותם לתגמולי ביטוח לא תהיה כרוכה בתקופת אכשרה.

 

הצטרפות מבוטחים שהיו כלולים בהסדר הביטוח הקודם
כל המבוטחים שהיו כלולים בהסדר הביטוח נכון ל- 30.8.2013 יצורפו לביטוח ברצף ביטוחי מלא. הביטוח עבור מבוטחים אלה ייכנס לתוקפו ב- 1.9.2013.

 

טפסים להצטרפות:

להורדת טופס הצטרפות לביטוח תאונות אישיות  לחץ כאן

את הטופס יש למסור במשרדי הוועד או לנציג הראל בימי קבלת קהל במשרדי הוועד.

 

ביטול הביטוח

ביטול הביטוח  ייעשה בפנייה בכתב לחברת הביטוח באמצעות ועד העובדים.

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.