top of page

תקציר הכיסוי הביטוחי

הזכאות לתגמולי ביטוח כפופה לתנאי ההצטרפות והקבלה לביטוח וכן לסייגים והחריגים הכלליים והחריגים הקבועים בכל סעיף או פרק בפוליסה.
יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

הביטוח כולל את הכיסויים הבאים:
 1. ביטוח נכות ופטירה כתוצאה מתאונה

 2. פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה 

 3. ביטוח שבר כתוצאה מתאונה

 4. אירוע כוויה כתוצאה מתאונה

 5. הוצאות רפואיות עקב תאונה

 6. חבות כלפי צד שלישי

 7. שירותים רפואיים בעת חופשה בישראל

 8. פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה עקב תאונה או מחלה

 

תנאים כלליים:
 
תקופת הביטוח
החל מ- 1.9.2019 ועד 31.8.2024.

ביטול הפוליסה
 • בעל הפוליסה (משרד הביטחון) רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת מכל סיבה שהיא.

 • ביטול הפוליסה ע"י בעל הפוליסה משמעו ביטול הפוליסה לגבי כל המבוטחים.

 • המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב, בכל עת. 

 • ביטול הפוליסה ע"י המבוטח משמעו ביטול הפוליסה לגבי בן/בת הזוג והילדים.

 

תום הביטוח ו/או הפסקתו

תום תקופת הביטוח עבור כל אחד מהמבוטחים יהיה לפי המוקדם מבין המועדים הבאים:

 • יום תום תקופת ההסכם בין המבטח לבעל הפוליסה.

 • היום האחרון בחודש בו סיים המבוטח את עבודתו אצל בעל הפוליסה (מתייחס לעובדים שסיימו עבודתם ואינם גמלאים).

 • בן/בת זוג וילדי המבוטח – ביום האחרון בחודש בו הודיע המבוטח למבטח בכתב על גירושיו.

המשכיות
המשכיות הביטוח במקרה של סיום הפוליסה ו/או עזיבת המבוטח את משרד הביטחון ו/או במקרה של פטירת המבוטח:
המבוטחים יהיו רשאים לרכוש ביטוח תאונות אישיות פרטי בהנחה בשיעור 15% מהתעריף שיהיה נהוג אצל המבטח בכפוף לגיל המבוטח בעת מימוש זכות זאת, ובתנאי שהצטרף לא יאוחר מ- 90 יום מיום סיום הפוליסה, או עזיבת המבוטח את משרד הביטחון, או במקרה של פטירת המבוטח. המעבר לפוליסה הפרטית יהיה ברצף ביטוחי מלא לגבי אותם הכיסויים והסכומים הכלולים בפוליסה הקולקטיבית.


גבול אחריות המבטח מחוץ לגבולות ישראל

ביטוח זה מכסה את המבוטח בכל שעות היממה בהימצאו בארץ או בחו"ל.
מובהר בזאת כי מבוטח ובני משפחתו השוהים בחו"ל שלא במסגרת תפקיד העובד במשרד הביטחון, יהיו זכאים לפיצוי בגין ימי מחלה רק עבור אשפוז בבית חולים.

 

ערעור על תביעה שנדחתה

אם המבטח דחה תביעה שהגיש המבוטח, המבוטח רשאי לפנות ליועץ הביטוח, מר שלומי לוטינגר, או לוועדת ערר על מנת שיבחנו את דחיית התביעה.

 

שינויים בפוליסה  

משרד הביטחון רשאי בכל עת, בתאום עם המבטח, לערוך שינויים, תיקונים ועדכונים בהסדר הביטוח.

אם במהלך תקופת הביטוח חל שינוי בדמי הביטוח ובתנאי הביטוח, ימסור המבטח לכל מבוטח, 30 ימים לפני מועד השינוי, הודעה בכתב הכוללת את פרטי השינוי.   

 

חריגים וסייגים כלליים

בפוליסה ישנם סייגים וחריגים. עקב חשיבות העניין מומלץ לעיין בפרק החריגים (פרק ג') ובחריגים המופיעים בכל פרק בפוליסה.

 

 

דמי הביטוח (פרמיה) לתשלום

 

  

 

*נכון למדד הידוע ב – 15 לאוגוסט 2019

 

 

עיקרי הכיסוי

 

ביטוח נכות ופטירה כתוצאה מתאונה
 

1. במקרה של פטירה כתוצאה מתאונה – סכום הפיצוי הינו 150,000 ₪ .

2. במקרה של נכות מלאה וצמיתה (100%):

א. מבוטח שבמועד קרות מקרה הביטוח טרם מלאו לו 67 שנה, סכום הפיצוי הינו 150,000 ש"ח.

ב. מבוטח שבמועד קרות מקרה גילו מעל 67 שנה, סכום הפיצוי הינו 75,000 ש"ח.

פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה עקב תאונה או מחלה
 
 1. במקרה שנגרם למבוטח אי כושר זמני מלא לעבודה כתוצאה ממחלה – המבוטח יהיה זכאי לפיצוי שבועי של 600 ₪, החל מהיום ה- 22 ועד לתקופה בת 104 שבועות לכל מקרי הביטוח.

 2. במקרה שנגרם למבוטח אי כושר זמני מלא לעבודה כתוצאה מתאונה – המבוטח יהיה זכאי לפיצוי שבועי של 1,000 ₪, החל מהיום ה- 22 ועד לתקופה בת 104 שבועות לכל מקרי הביטוח.

 3. אי כושר למבוטח שאינו מועסק - וטרם מלאו לו 70 שנה, ובמועד קרות מקרה הביטוח לא היה מועסק, לאחר תקופת ההמתנה יהיה זכאי לפיצוי לעיל, רק אם נקבע שהוא מרותק לביתו בלבד.

 4. ביטוח עבור ילדי המבוטח – ילדו של מבוטח שגילו נמוך מ- 21 שנים יהיה זכאי לפיצוי בגין היעדרות מלימודים כתוצאה מתאונה או מחלה, לאחר שהוגדר כמרותק לביתו, בסך 600 לשבוע, לאחר תקופת המתנה בת 60 יום רצופים, ועד 104 שבועות.

 5. הכשרה מקצועית - מבוטח בין הגילאים 20-60, שהוגדר כבעל אי כושר מלא לתקופה העולה על 6 חודשים, יהיה זכאי להשתתפות בשיעור 80% מההוצאה עבור יעוץ להכוונה מקצועית, ועלות הכשרה מקצועית -ועד 10,000 ש"ח. 

 6. כיסוי זה יסתיים במלאת למבוטח 70 שנה, או תקופת הפיצוי המקסימלית.

 

פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה או מחלה

מבוטח אשר אושפז בבית חולים כללי או שיקומי לתקופה רציפה העולה על 4 ימים,

יהיה זכאי לפיצוי בסך 200 ₪ לכל יום אשפוז, החל מהיום הראשון ועד לתקופה מרבית בת 21 יום.

 

ביטוח שבר כתוצאה מתאונה

המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בשיעור האחוז המצוין בטבלה שבתנאי הפוליסה, לצד האיבר שבו קרה השבר, מתוך סכום ביטוח של 10,000 ₪.
במקרה של ילד עד גיל 21 שיעור האחוז יהיה מתוך סכום ביטוח של 5,000 ₪.

  

אירוע כוויה כתוצאה מתאונה
המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בשיעור האחוז המצוין לצד חומרת הכוויה בטבלה שבתנאי הפוליסה, מתוך סכום ביטוח של 10,000 ₪.
במקרה של ילד עד גיל 21 שיעור האחוז יהיה מתוך סכום ביטוח של 5,000 ₪.


 

הוצאות רפואיות עקב תאונה
המבוטח יהיה זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 60% מהוצאותיו בגין שירותים רפואיים, ועד לסך 10,000 ₪ לכל מקרה ביטוח.

 

 

שירותים רפואיים בעת חופשה בישראל

המבוטח יהיה זכאי להשתתפות המבטח עבור שירותים רפואיים בעת חופשה בישראל כתוצאה ממחלה או תאונה כדלקמן:

 1. הוצאות שירותי רופא פרטי – השתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 250 ₪.

 2. הוצאות חדר מיון – כיסוי מלא.

 3. פינוי והעברה לבית חולים – כיסוי מלא, לאחר מיצוי הזכאות על פי חוק הבריאות הממלכתי.

 4. העברה מבית חולים אחד לאחר – כיסוי מלא בתאום מראש עם המבטח, ולאחר מיצוי הזכאות על פי חוק הבריאות הממלכתי.

 5. הוצאות העברה ושהייה של קרוב משפחה – אם המבוטח אושפז בבית חולים לתקופה העולה על 24 שעות, יהיה אחד מבני משפחתו זכאי להשתתפות המבטח עבור הוצאות תחבורה מביתו לבית החולים, ו/או הוצאות שהייה בבית מלון ליד בית החולים, ובתנאי שבית החולים נמצא במרחק העולה על 70 קילומטר מביתו של המבוטח. השתתפות המבטח תהיה בשיעור 80% ועד תקרה של 5,600 ₪ לכל מקרה.

חבות כלפי צד שלישי
המבטח ישפה את המבוטח בסך של עד 25,000 ₪ בגין חבות חוקית כלפי צד שלישי עבור נזק גוף או רכוש אשר אירעו בתקופת הביטוח, ואשר בגינם חב המבוטח לצד שלישי עפ"י פקודת הנזיקין.

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page