top of page

שאלות ותשובות

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

אלו מקרים מכסה הביטוח?

הביטוח מכסה את המקרים הבאים: ביטוח נכות ופטירה כתוצאה מתאונה, פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה עקב תאונה או מחלה, פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה, ביטוח שבר כתוצאה מתאונה, אירוע כוויה כתוצאה מתאונה, הוצאות רפואיות עקב תאונה, שירותים רפואיים בעת חופשה בישראל, חבות כנגד צד ג'.

 

מה הזכויות של מי שלא עובד לעניין אובדן כושר עבודה?

יהיה זכאי לפיצוי רק אם נקבע כי המבוטח מרותק לביתו.

 

לאחר כמה ימי היעדרות ניתן לקבל פיצוי?

במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה – לאחר 21 יום.

במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה -  לאחר 30 יום.

 

האם הזכאות לקבלת פיצוי בגין נכות מותנית בקביעת הביטוח הלאומי?

הזכאות לקבלת פיצוי אינה מותנית בקביעת הביטוח הלאומי בלבד, אלא יכולה להיקבע גם על פי נכות שנקבעה ע"י אגף השיקום, או נכות שנקבעה ע"י חוות דעת רפואית (כאשר במקרה זה חברת הביטוח יכולה להעביר לקבלת חוות דעת רפואית נוספת).

 

מה הזכאות למבוטח שכבר נקבעה לו נכות?

במקרה של נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה – הפיצוי יינתן בהתאם לאחוזי הנכות שיקבעו, ועפ"י תנאי הפוליסה.

100% נכות מזכים בפיצוי מרבי של 150,000 ₪. 

 

האם ההצטרפות מותנית בחיתום רפואי?

כן. ההצטרפות לביטוח מותנית במילוי הצהרת בריאות ובחיתום רפואי.

 

למה חשוב הביטוח?

ביטוח תאונת אישיות מאפשר להתמודד כלכלית עם ההוצאות הבלתי צפויות, ללא פגיעה ברמת החיים.

 

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page