דף פרטי הביטוח

החברה המבטחת: הראל - חב' לביטוח בע"מ.

סוג הביטוח: תאונות אישיות.

תוקף הביטוח: החל מ- 1.9.2013, בתום תקופת הארכה הביטוח יתחדש לתקופה עוקבת בת 5 שנים נוספות עד ה- 30.9.2018

אופן ההצטרפות: וולונטרי - יש למלא טופס הצטרפות והצהרת בריאות.

את מי אני יכול לצרף לביטוח?: הביטוח הינו לעובד/ת ולבן בת הזוג וילדיהם, גמלאי/ת ולבן/בת הזוג.

עלות הביטוח:

*נכון למדד הידוע ב-1.4.2013

השורה המופיעה בתלוש: "תאונות אישיות"