top of page

איך מצטרפים

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
 

עובד זכאי להצטרף לביטוח תוך 60 יום ממועד תחילת חברותו בארגון העובדים, בכפוף למילוי טופס הצטרפות, וללא צורך במילוי הצהרת בריאות. לאחר תקופה זו ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות ואישור מאת המבטח על הקבלה לביטוח.

 

עובד רשאי לצרף את בן/בת זוגו לביטוח. בן/ת זוג שיצורף לביטוח במהלך 60 יום ממועד תחילת חברותו של העובד בארגון העובדים, או במהלך 60 יום ממועד הנישואים, לא יהיה חייב במילוי הצהרת בריאות. לאחר תקופה זו ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות ואישור מאת המבטח על הקבלה לביטוח.

מובהר כי הגיל המרבי להצטרפות הינו 65 שנה.

 

טפסים להצטרפות:

את הטפסים המלאים יש להעביר למבטח באמצעות מזכירות ועד העובדים ו/או הגמלאים, בשעות קבלת הקהל.

 

לאחר שתאושר הקבלה לביטוח ינוכו דמי הביטוח  מתלוש השכר / גמלה.

 

  

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page