דף פרטי הביטוח

החברה המבטחת: הראל - חב' לביטוח בע"מ

 

סוג הביטוח: ריסק בלבד (פיצוי למוטבים במות המבוטח/ת)

                  ו"עוד בחיים" - הקדמת סכום ביטוח במקרה של גילוי מחלה קשה.

 

תקופת הביטוח: ינואר  31.3.2019 - 1.4.2018.

 

אופן ההצטרפות: וולונטרי, גיל מרבי להצטרפות – 65 שנה.

 

זכאים להצטרף:  עובדים ובני/ות הזוג בלבד.

 

פרמיה לתשלום: עלות לכל מבוטח 216.5

חלק העובד/ת או גמלאי/ת  בפרמיה - 121.5 ש"ח (כולל בן  הזוג)

                       מתוך זה עלות בן/ת הזוג - 29 ש"ח.

 

עדכון פרמיה: פרמיה קבועה

 

סבסוד: כן - לעובד/גמלאי

 

השורה המופיעה בתלוש: 'ביטוח חיים הראל' (נשוי/יחיד)

 

כיסויים ביטוחיים:

תנאי חיתום:  

הצהרת בריאות למי שהחליט להצטרף כ-60 יום לאחר מועד הצטרפותו לבעל הפוליסה

הפרמיה וסכומי הביטוח אינם צמודים למדד