top of page

דף פרטי הביטוח

 

החברה המבטחת: הראל - חב' לביטוח בע"מ

סוג הביטוח: ריסק בלבד (פיצוי למוטבים במות המבוטח/ת)

                  ו"עוד בחיים" - הקדמת סכום ביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית.

תקופת הביטוח: ינואר  1.8.2019 - 31.7.2024

אופן ההצטרפות: וולונטרי, גיל מרבי להצטרפות – 55 שנה.

זכאים להצטרף:  עובדים ובני/ות הזוג בלבד.

פרמיה לתשלום: עלות לכל מבוטח 216.5 (לפני הסבסוד)

חלק העובד/ת או גמלאי/ת  בפרמיה - 88 ש"ח (כולל בן  הזוג)

                       מתוך זה עלות בן/ת הזוג - 30 ש"ח.

עדכון פרמיה: פרמיה קבועה

סבסוד: כן - לעובד/גמלאי

השורה המופיעה בתלוש: 'ביטוח חיים הראל' (נשוי/יחיד)

 

כיסויים ביטוחיים:

תנאי חיתום:  

הצהרת בריאות למי שהחליט להצטרף כ-60 יום לאחר מועד הצטרפותו לבעל הפוליסה

הפרמיה וסכומי הביטוח אינם צמודים למדד

bottom of page