top of page

שאלות ותשובות 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
 

מה כולל הביטוח?

הביטוח הינו מסוג "ריסק" - ביטוח חיים בלבד. בעת פטירתו של המבוטח ישלם המבטח למוטבים סכום ביטוח בהתאם לגיל המבוטח במועד הפטירה. בנוסף קיים כיסוי "עוד בחיים" המאפשר הקדמת תשלום בשיעור  50% מסכום הביטוח במקרה של מחלה חשוכת מרפא.

 

מי יכול להצטרף לביטוח?

עובד שטרם מלאו לו 55 שנים ובן/ת זוג. הצטרפות העובד במהלך 60 ימים ממועד תחילת העסקתו אינה כרוכה במילוי הצהרת בריאות. לאחר תקופה זו, ההצטרפות כרוכה במילוי הצהרת בריאות ואישור המבטח על קבלתו לביטוח.

 

האם ניתן לשעבד את ביטוח החיים של המשרד לטובת המשכנתא הקיימת או משכנתא חדשה שברצוננו לקחת?
תכנית הביטוח היא קבוצתית (קולקטיבית) ולא תכנית אישית- פרטית. שיעבוד הביטוח לבנק משמעותו קביעת הבנק כמוטב בהוראה בלתי חוזרת. ביטוח חיים קבוצתי מסוג זה לא ניתן לשעבד לטובת המשכנתא.
 
האם ניתן להגדיל את סכומי הביטוח על ידי תשלום פרמיות גבוהות יותר?
הביטוח הינו ביטוח קבוצתי ואחיד לכולם, ולא ניתן להגדיל או להתאים את סכום הביטוח באופן אישי. מבוטח המעוניין לרכוש ביטוח חיים במסגרת פרטית מוזמן לפנות ליועץ בשעות הקבלה לקבלת יעוץ.

 

עד איזה גיל הביטוח בתוקף?

הביטוח עבור עובד הינו ללא הגבלת גיל. הביטוח עבור בן הזוג מסתיים במלאת לו 70שנים.

במקרה פטירת בן זוגו של עובד/גמלאי משרד הביטחון לאחר גיל 70, יהיה זכאי העובד/גמלאי, על פי בקשתו, לקבל מחצית מסכום הביטוח למקרה פטירתו של העובד/גמלאי באותה עת. בעת פטירתו של העובד/גמלאי מאוחר יותר, יהיו זכאים המוטבים ליתרת סכום הביטוח נכון למועד קרות מקרה הביטוח.

 

מה ההבדל בין פוליסה קבוצתית לפוליסה אישית?

פוליסה קבוצתית הינה פוליסה שנעשית במיוחד לקבוצת אנשים (בד"כ עובדים אצל מעסיק או חברים בארגון עובדים). תנאי הביטוח הקבוצתי נקבעים ע"י הארגון, ומותאמים לצרכי הארגון והעובדים.

הביטוח הקבוצתי הינו לתקופה מוגבלת – לדוגמא ל-5 שנים. בתום כל תקופה הביטוח מתחדש לתקופה נוספת. (אם הביטוח לא מתחדש נשמרות זכויות המבוטחים לגבי מצבם הרפואי).

תוכנית הביטוח הפרטית תקפה כל עוד המבוטח משלם את הפרמיה כסדרה, ועד הגיעו של המבוטח לגיל תום הביטוח.

 

מה קורה בעת עזיבת מקום העבודה?

עובד שעזב יוכל לעבור לתוכנית ביטוח פרטית עבורו ועבור בן/ת זוגו, ברצף ביטוחי מלא, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות ותקופת אכשרה, ובתנאי שהוגשה בקשה בכתב תוך 60 יום ממועד העזיבה/פרישה.

סכום הביטוח המרבי אותו ניתן לרכוש הינו עד 70% מסכום הביטוח המכוסה על פי הפוליסה.

 

מהי תקופת הביטוח?

הביטוח הנוכחי יסתיים ב 31.7.2024.

 

מה קורה אם בתום התקופה לא יחודש הביטוח?

עובד שעזב יוכל לעבור לתוכנית ביטוח פרטית עבורו ועבור בן/ת זוגו, ברצף ביטוחי מלא, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות ותקופת אכשרה, ובתנאי שהוגשה בקשה בכתב תוך 60 יום ממועד העזיבה/פרישה.

סכום הביטוח המרבי אותו ניתן לרכוש הינו עד 70% מסכום הביטוח המכוסה על פי הפוליסה.

 

האם עלות הביטוח משתנה במהלך תקופת הביטוח?

דמי הביטוח יהיה ללא שינוי עד תום תקופת הביטוח.

 

מה ההבדל בין פוליסות על בסיס פיצוי לפוליסות על בסיס שיפוי?

פוליסות כגון ביטוח נכות מתאונה, ביטוח חיים, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, המבוססות על פיצוי, מבטיחות כי בקרות מקרה הביטוח יקבל המבוטח תשלום קבוע, ללא קשר להוצאות בפועל. בפוליסות אלו אפשר לקבל פיצוי מכמה גורמים.
לעומת זאת בפוליסות המבוססות על שיפוי (החזר הוצאות), חברת הביטוח מחזירה או משתתפת בהוצאה או ההפסד שאירע למבוטח עקב מקרה הביטוח. בפוליסות אלו
אומנם ניתן לקבל שיפוי מכמה גורמים, אולם סה"כ ההחזרים לא יעלה על ההוצאה בפועל! 

לדוגמא: ביטוח חיים מבוסס על פיצוי, ועל כן ניתן לקבל פיצוי מכמה גורמים.

 

  

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
ועד עובדי משרד הביטחון וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page