top of page

איך מצטרפים

אופן ההצטרפות
  • ההצטרפות לביטוח הינה רצונית (וולנטרית).

  • המעוניינים להצטרף ימלאו בקשת הצטרפות והצהרת בריאות

  • להורדת טופס הצטרפות לחץ כאן

  • ניתן לקבל את הטפסים גם במשרדי ועד העובדים, בשעות קבלת הקהל.

  • את הטפסים יש להגיש למזכירות ועד העובדים, ולאחר רישום הם יועברו לחברת הביטוח.

  • לאחר שחברת הביטוח תאשר את הקבלה לביטוח, ינוכו דמי הביטוח מתלוש השכר/גמלה.

 

תנאי ההצטרפות לביטוח

 

הצטרפות עובדים חדשים

עובד חדש שיצטרף לביטוח תוך 90 יום ממועד תחילת עבודתו במשרד הביטחון, יצורף לביטוח בכפוף למילוי טופס הצטרפות, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום. זכאותו לתגמולי ביטוח לא תהיה כרוכה בתקופת אכשרה, יובהר כי לא יינתן כיסוי עבור מקרה ביטוח שאירע טרם ההצטרפות לביטוח.
לאחר תקופה זו, ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות, ואישור מאת המבטח על הקבלה לביטוח, ותחול תקופת אכשרה כנקוב בפרקי הפוליסה.

 

הצטרפות בני/בנות זוג וילדים

בן/בת זוג שיינשא לעובד – מבוטח, וילדיו עד גיל 30 שנה, שיצטרפו לביטוח תוך 90 יום ממועד הנישואין או מהמועד בו הוכרו כידועים בציבור, יצורפו לביטוח בכפוף למילוי טופס הצטרפות, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום, בכפוף לסייג או החרגה בגין מצב רפואי קודם. זכאותם לתגמולי ביטוח לא תהיה כרוכה בתקופת אכשרה. יובהר כי לא יינתן כיסוי עבור מקרה ביטוח שאירע טרם ההצטרפות לביטוח.
לאחר תקופה זו ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות, ואישור מאת המבטח על הקבלה לביטוח, ותחול תקופת אכשרה כנקוב בפרקי הפוליסה.

 

צירוף תינוק שנולד  

תינוק שנולד ויצורף לביטוח תוך 180 יום מיום היוולדו, יצורף בכפוף למילוי טופס הצטרפות, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום. זכאותו לתגמולי ביטוח לא תהיה כרוכה בתקופת אכשרה, וללא כל סייג או החרגה בגין מצב רפואי קודם. תוקף הביטוח עבורו יהיה במועד היוולדו.
לאחר תקופה זו, ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות, ואישור מאת המבטח על הקבלה לביטוח, ותחול תקופת אכשרה כנקוב בפרקי הפוליסה.

 

הצטרפות ילדי עובדים

ילדים של עובדים/גמלאים, בני/בנות זוגם וילדיהם (נכדי העובדים/גמלאים) יהיו רשאים להצטרף לביטוח בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.
הצטרפות ילדו של מבוטח שמלאו לו 30 שנה כרוכה במילוי הצהרת בריאות.

צירוף נכדי עובדים/גמלאים מותנה בצרוף שני הוריו של הנכד.

 

מבוטחים המבוטחים בביטוח פרטי או קולקטיבי אחר

מבוטחים שבמועד הצטרפותם לביטוח זה מבוטחים בביטוח פרטי או קולקטיבי אחר, יהיו זכאים להצטרף לביטוח ברצף ביטוחי מלא לגבי הכיסויים והסכומים החופפים. לגבי כיסוים וסכומים גבוהים יותר יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות, ותחול עליהם תקופת אכשרה כנקוב בפרקי הפוליסה.

 

תקופת אכשרה 

ההצטרפות לביטוח כרוכה בתקופת אכשרה לכל המבוטחים כמצוין בפרק ו' – בדיקות אבחוניות והתייעצות עם מומחים ובפרק י' – שירותים רפואיים נוספים. 

 

 

 הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page