top of page

דף פרטי ביטוח בריאות 

שם התכנית: ביטוח בריאות

חב' מבטחת: הראל חברה לביטוח 

תאריך תחילת הביטוח: 1/5/2020

תאריך סיום הביטוח: 30/4/2025

זכאים להצטרף: העובדים, הגמלאים  ובני/ות זוגם, ילדיהם ונכדיהם

סבסוד מעביד: קיים לעובד ולגמלאי

דמי הביטוח החודשיים עבור עובד/גמלאי לאחר סבסוד המעסיק ועפ"י המסלולים שבפוליסה

 

 

הפרמיות הינן לאחר סבסוד משרד הביטחון

דמי הביטוח החודשיים עבור בני המשפחה עפ"י המסלולים שבפוליסה

דמי הביטוח (הפרמיה) צמודים למדד הידוע ב -1.10.2022, וישתנו עפ"י גיל המבוטח.

  

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

תכנית ביטוח

גילאים

תכנית ביטוח

גילאים

bottom of page