top of page

שאלות ותשובות

מובהר כי בכל מקרה התנאים הקובעים הינם התנאים המלאים המופיעים בפוליסה.

 

מה כולל הביטוח?

הביטוח כולל את הכיסויים הבאים:

  • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל 

  • ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

  • תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות וביצוע בדיקות גנומיות

  • מרפאות מומחים ובדיקות אבחון

  • ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ בשלושה מסלולים לבחירת המבוטח

  • טיפול חלופי לניתוח, ושירותי שיקום והחלמה לאחר ניתוח

  • הוצאות רפואיות נוספות כגון: רפואה משלימה, אביזרים רפואיים, פיזיותרפיה, יעוץ פסיכולוגי, בדיקות הריון, טיפולים בהתפתחות הילד מרפאת כאב, טיפולים בתא לחץ ועוד.

 

יש לי ביטוח משלים בקופת חולים. האם אני צריך את הביטוח הפרטי?

לביטוח המשלים יתרונות:  הוא זול באופן יחסי, ניתן להצטרף ללא הצהרת בריאות, והוא כולל הטבות, הנחות, וההשתתפות בהוצאות רפואיות שונות. 

אולם חשוב לדעת שהביטוח המשלים הינו תקנון הניתן לשינוי בכל עת (באישור משרד הבריאות), ואינו חוזה ביטוח מחייב.

בביטוח המשלים התנאים המזכים לביצוע השתלות, טיפולים וניתוחים בחו"ל הינם מוגבלים, ובחלק מהמקרים כפופים למיצוי הזכאות על פי סל הבריאות ואישור ועדות של קופת החולים.

ככלל הביטוח המשלים אינו מכסה תרופות יקרות שלא בסל הבריאות, ובמקרה של ביצוע ניתוח על המבוטח לשלם השתתפות עצמית. טיפולים רפואיים אמבולטורים בד"כ ניתנים לביצוע  ע"י מטפלים או מכונים השייכים לקופה או בהסדר בלבד, לפיכך חופש הבחירה מוגבל, וההחזרים אם יש כאלה, נמוכים מהעלות בפועל עבור הטיפול.

מכיוון שרוב האוכלוסייה (כ80%) מחזיקה בביטוח משלים, הרי שהוא הפך לנחלת הכלל, ולמעשה הינו חלק ממערכת הבריאות הציבורית.

הביטוח המוצע הינו הפתרון לחסרונות הביטוח המשלים, מגדיל את הזמינות וחופש הבחירה של נותני השירותים, ונותן מענה להתפתחות הרפואה והטכנולוגיה.

אין ספק שבמציאות של היום יש יתרון מובהק למי שמבוטח בביטוח פרטי (אישי, או קבוצתי).

 

אם יש לי ביטוח אחר מה עליי לבדוק כדי להחליט אם לעבור לביטוח המוצע?

יש לבחון האם התנאים המוצעים מתאימים לצרכים הביטוחיים והכלכליים של המבוטח, אילו כיסויים יש בפוליסה, סכומי הביטוח וההחזרים, מהם תנאי ההצטרפות (מצב רפואי קיים, חיתום רפואי, תקופת אכשרה), עלויות הביטוח כיום, והעלויות הצפויות בעתיד (עדכון הפרמיה בעתיד, העלויות אחרי עזיבת עבודה), ומערך השירות והתביעות.

 

מי יכול להצטרף לביטוח?

עובד ובני משפחתו רשאים להצטרף לביטוח באופן וולונטרי. ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות.

 

עד איזה גיל ניתן לצרף ילדים?

ילדים יוכלו להצטרף לביטוח אם טרם מלאו להם 30 שנה. אם הצטרפו לפני גיל זה יוכלו להמשיך את הביטוח גם לאחר גיל 30. למרות זאת ילדו של מבוטח שמלאו לו 30 שנה יוכל להצטרף לביטוח תוך מילוי הצהרת בריאות.

מובהר כי ילדי העובדים לא יהיו זכאים לכיסוי עבור טיפולי הריון.

 

האם יש כיסוי ביטוחי לתינוק שנולד במהלך תקופת הביטוח?

ניתן לצרף תינוק לביטוח ללא הצהרת בריאות, ללא תקופת אכשרה וללא כל סייג או החרגה בגין מצב רפואי קודם, והביטוח עבורו יכנס לתוקף במועד היוולדו, בתנאי שהתינוק צורף לביטוח תוך 180 יום מיום היוולדו. לאחר תקופה זו צירוף התינוק מותנה במילוי הצהרת בריאות ותקופת אכשרה.

 

מה המשמעות של ביטוח במסלול "משלים שב"ן"

המשמעות המסלול היא שהזכאות לקבלת תגמולי ביטוח מותנית בכך שהמבוטח ימצה את זכאותו במסגרת הביטוח המשלים בקופת חולים בה הוא חבר ("כללית מושלם", "מגן זהב", "מאוחדת עדיף" או "לאומית זהב").

בעת מקרה ביטוח יש לפנות תחילה לביטוח המשלים, ולברר את סכום ההשתתפות בטיפול הרפואי. השתתפות המבטח תהיה לאחר שהובאה בחשבון השתתפות הביטוח המשלים.

להלן דוגמא מספרית:

מבוטח פנה לרופא להתייעצות, ושילם תמורתה 1,000 ₪.

אופציה א':

המבוטח פנה לביטוח המשלים. הביטוח המשלים הכיר בתביעה והחזיר לו 500 ₪.

המבוטח יפנה לחברת הביטוח ויגיש העתק חשבונית ומסמך מאת הביטוח המשלים על ההחזר.

חברת הביטוח תחזיר למבוטח 80% מההפרש – כלומר 400 ₪. (80%*500 ₪ ).

סה"כ ההחזר למבוטח משני הגורמים– 900 ש"ח.

אופציה ב':

המבוטח פנה לביטוח המשלים וזה דחה את התביעה משום שהרופא אינו עומד בקריטריונים, או משום שהמבוטח מיצה את מכסת ההתייעצויות באותה שנה.

המבוטח יפנה לחברת הביטוח, ויגיש את העתק החשבונית ותשובת הביטוח המשלים.

חברת הביטוח תחזיר למבוטח 80% מההתייעצות – סה"כ 800 ש"ח. (מלוא הזכאות עפ"י הפוליסה).

 

מה ההבדל בין פוליסה קבוצתית לפוליסה אישית?

פוליסה קבוצתית הינה פוליסה שנעשית במיוחד לקבוצת אנשים (בד"כ עובדים אצל מעסיק או חברים בארגון עובדים). תנאי הביטוח הקבוצתי נקבעים ע"י הארגון, ומותאמים לצרכי הארגון והעובדים.

הביטוח הקבוצתי הינו לתקופה מוגבלת – לדוגמא ל-5 שנים. בתום כל תקופה הביטוח מתחדש לתקופה נוספת. (אם הביטוח לא מתחדש נשמרות זכויות המבוטחים לגבי מצבם הרפואי). הביטוח מתעדכן מעת לעת בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, התפתחות הרפואה והטכנולוגיה, ותנאי שוק הביטוח באותה עת. בד"כ המחיר הקבוצתי זול יותר מביטוח פרטי.

פוליסה פרטית הינה תוכנית ביטוח שנבנית ע"י חברת הביטוח ומוצעת לכלל האוכלוסייה. התוכנית הינה סטנדרטית ולא ניתן לשנות אותה אלא באישור המפקח על הביטוח.

התוכנית הפרטית אינה גמישה, ובד"כ עלותה יקרה מתוכנית ביטוח קבוצתית.

תוכנית הביטוח הפרטית תקפה כל עוד המבוטח משלם את הפרמיה כסדרה.

חשוב לציין שמשנת 2016 תנאי פוליסת הניתוחים הינה אחידה גם בפוליסה הקבוצתית וגם בפוליסה הפרטית.

לפוליסה הקבוצתית יתרון משמעותי, בשל הגודל והכוח של הקבוצה. בעל הפוליסה נעזר ביועצים מקצועיים, נקבעים מנגנונים של סיוע למבוטחים במקרה של דחיית תביעה, וועדות ערר ובירור כאשר מתגלעות מחלוקות עם חברת הביטוח.  

 

מה קורה בעת עזיבת מקום העבודה?

מבוטח שהפסיק את עבודתו במשרד הביטחון (לא במקרה של פרישה), יוכל להמשיך את הביטוח עבורו ועבור בני משפחתו בפוליסה פרטית, בהנחה בשיעור 15% לכל החיים מהתעריף שהיה בתוקף במועד תחילת ההסכם.

 

האם יש כיסוי ביטוחי בתקופת חל"ת (חופשה ללא תשלום)?

במקרה של חל"ת המבוטח יהיה זכאי להמשיך את הביטוח למשך תקופת החופשה, ובתנאי שהסדיר את התשלום מול חברת הביטוח.

 

מהי תקופת הביטוח?

תקופת הביטוח הינה ל-5 שנים. בתום התקופה

ועד עובדי משרד הביטחון יבחן את תוכנית הביטוח ובכלל זה תנאי הביטוח, עלות הביטוח, השירות למבוטחים וכד', ויחליט אם להמשיך את הביטוח באותה חברה או לעבור לחברת ביטוח אחרת.

 

מה קורה אם בתום התקופה לא יחודש הביטוח?

אם בתום התקופה יתבטל הביטוח, ולא יחודש בחברת הביטוח הנוכחית או בחברה אחרת, ישמרו כל זכויות המבוטחים, והם יוכלו להצטרף לביטוח רפואי פרטי ללא צורך במילוי הצהרת בריאות, וללא תקופת אכשרה, בהנחה בשיעור 15% לכל החיים מהתעריף שהיה בתוקף במועד תחילת ההסכם.

האם עלות הביטוח משתנה במהלך תקופת הביטוח?

דמי הביטוח (וגם ההחזרים) צמודים למדד.

דמי הביטוח משתנים במעבר בין קבוצות גיל. עלות הביטוח משתנה מעת לעת במועדים הקבועים בהסכם ובפוליסה, בכפוף לחישוב רווח והפסד שעורכת חברת הביטוח.
 למידע על עלות הביטוח לחץ כאן

 

האם אפשר לשנות את תנאי הביטוח במהלך התקופה?

ועד עובדי משרד הביטחון רשאי לבקש מחברת הביטוח לשנות ו/או לשפר את תנאי הביטוח, להתאים אותם להוראות המפקח על הביטוח, להתאים את התנאים לצרכי המבוטחים, להתאים אותם להתפתחות שתהיה מעת לעת בעולם הביטוח וכד'. השינויים יבוצעו בהסכמת ארגון העובדים וחברת הביטוח.

כל שינוי בתנאים, לרבות בעלות הביטוח, יחול על כל המבוטחים הכלולים בפוליסה. המבטח בתאום עם בעל הפוליסה יעדכן את כל המבוטחים באשר לתיקון שנעשה.
 

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page