top of page

תקציר הכיסוי הביטוחי

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
 

הזכאות לתגמולי ביטוח כפופה לתנאי ההצטרפות והקבלה לביטוח, וכן לסייגים והחריגים הכלליים והחריגים הקבועים בכל פרק לפי העניין.
 

השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל (כולל הצלת שמיעה וראיה).
השתלה שבוצעה בתאום עם המבוטח: המבטח יישא במלוא עלות ההוצאות הרפואיות וללא תקרת עלות כוללת.

סכום הביטוח המרבי עבור השתלת איבר שבוצעה ללא תיאום עם המבטח: 4,000,000 ₪.

או: מסלול פיצוי חד פעמי מיוחד במקרה של השתלה בסכום של 350,000 ₪.

בנוסף מבוטח מעל גיל 21 זכאי לגמלת החלמה חודשית לאחר ביצוע ההשתלה בסך של 7,500 ₪ לחודש, לתקופה בת 24 חודשים. מתחת לגיל 21 הגמלה החודשית תהיה בסך 2,500 ש"ח.  

סכום הביטוח המרבי עבור טיפול מיוחד בחו"ל: 1,200,000 ש"ח.

בנוסף מבוטח מעל גיל 21 יהיה זכאי לגמלת החלמה חודשית לאחר טיפול מיוחד בחו"ל בסך של 3,500 ₪ לחודש, לתקופה בת 6 חודשים. מתחת לגיל 21 הגמלה החודשית תהיה בסך1,750 ש"ח.


ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

כיסוי מלא לניתוח שתואם עם המבטח.

סכום הביטוח המרבי בעבור ניתוח/ טיפול מחליף ניתוח שלא תואם עם המבטח: שיפוי בגין שירותי הניתוח והאשפוז, בשיעור של עד 200% מעלות שירותי ניתוח ואשפוז עבור ביצוע ניתוח דומה בישראל כפי שמתפרסם האתר האינטרנט של המבטח.

שירותים נלווים לאחר ביצוע הניתוח/ טיפול מחליף ניתוח שיינתנו בארץ: כגון: התייעצות עם רופא שיקומי, שיקום דיבור וראיה, התעמלות שיקומית, טיפולי פיזיותרפיה ואביזרים רפואיים

תרופות שאינו כלולות בסל הבריאות וביצוע בדיקות גנומיות:

כולל תרופת יתום, תרופות off label  ותרופה בהתאמה אישית.

סכום הביטוח המרבי עבור טיפול תרופתי: 4,000,000 ש"ח

השתתפות עצמית בסך של 250 ₪ לחודש למרשם.

בדיקות אבחוניות:

השתתפות עצמית של המבוטח בשיעור 20% מהעלות או 250 ש"ח לבדיקה (הגבוה מביניהם), ועד 10,000 ₪ לכל הבדיקות לשנת ביטוח.

כיסוי לחוות דעת עם רדיולוג מומחה: השתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 800 ₪.

חדש!  בדיקות גנטיות וגנומיות לאפיון והתאמת טיפול במחלה – כיסוי למלוא העלות.

תקופת אכשרה – 6 חודשים

התייעצות עם רופא מומחה

השתתפות המבטח בשיעור 80% מההוצאה ועד תקרה של 800 ₪ לכל התייעצות, ועד 3 התייעצויות לשנת ביטוח אחת.

​חדש! חוות דעת שנייה עם רופא מומחה במהלך אשפוז בבי"ח ציבורי: 80% החזר ועד 2,500 ש"ח

תקופת אכשרה – 6 חודשים

שירות רופא מלווה

מנהל את תהליך הטיפול הרפואי בקרות אירוע רפואי.

שירותי אבחון מהיר

בבית חולים פרטי.

חוות דעת רפואית נוספת בחו"ל:

השתתפות המבטח בשיעור 80% ועד תקרה של 7,000 ש"ח לכל תקופת הביטוח.

 

ניתוחים בישראל

הפוליסה היא פוליסת ניתוחים אחידה המאושרת לשיווק ע"י האוצר. בפוליסה זו בחירת מנתח/בי"ח אפשרית אך ורק מתוך רשימת מנתחים/בי"ח שבהסכם עם המבטח!

לתשומת ליבכם - לא יינתנו החזרים בגין בחירת מנתח או בי"ח שאינם בהסכם עם חב' הראל!

המבוטח זכאי לבחור את הכיסוי הביטוחי מבין 3 הכיסויים הבאים:

  1. מסלול ניתוחים "מהשקל הראשון".

  2. מסלול ניתוחים משלים שב"ן

  3. מסלול ניתוחים משלים שב"ן עם השתתפות עצמית בסך של 3,000 ₪

 

חדש: שירותי אשפוז, סיוע ושיקום לאחר ביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח בישראל

סיוע לבני משפחה במקרה של ניתוח ו/או אשפוז לבן משפחה מדרגה ראשונה.

שירות למבוטח המרותק לביתו לאחר ניתוח, שירותי אחות, רופא עד הבית, שירות וסיעוד תפקודי

שירותים רפואיים נוספים:

אם הטיפול בוצע באמצעות נותן שירות שבהסכם עם השב"ן - ישא המבטח בעלות ההשתתפות העצמית. 

אם השב"ן השתתף בעלות הטיפול - השתתפות המבטח תהיה בשיעור של 80% מההפרש .
אם הטיפול בוצע באמצעות נותן שירות שלא מוכר/בהסכם עם השב"ן - השתתפות המבטח בשיעור של 60% מההוצאה.

אביזרים רפואיים :

השתתפות המבטח gs תקרה של 4,000 ₪.

תקופת אכשרה – 6 חודשים

 

כיסוי למנוי למשדר קרדיולוגי:

השתתפות המבטח עד לסכום של 160 ₪ לחודש, לתקופה  מרבית בת 24 חודשים.   

שיקומית - טיפולי שיקום שלא לאחר ניתוח

שיקום דיבור וראיה: עד לסכום של  120 ₪ בגין כל טיפול, ועד 16 טיפולים לכל תקופת הביטוח.

התעמלות שיקומית (עפ"י המלצה רפואית): עד לסכום של 180 ₪ לחודש, עד 12 חודשים

פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק (עפ"י המלצה רפואית): עד לסכום של 250 ₪ לטיפול, ועד 10 טיפולים בכל שנת ביטוח.

תקופת אכשרה- 6 חודשים

בדיקות לנשים בהריון:
בדיקות לפני או במהלך הריון
השתתפות המבטח עד לסכום של 3,000 ₪ בגין כל בדיקות ההיריון. בנוסף השתתפות עבור ביצוע בדיקות גנטיות טרום הריון עד לסך 1,250 ₪ לכל תקופת הביטוח.
תקופת אכשרה – 9 חודשים
טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית:
השתתפות המבטח עד לסכום של 10,000 ₪ לכלל הניסיונות להרות. (כל הטיפולים עד היוולדו של תינוק) הכיסוי יינתן עבור הולדת ילד ראשון ו/או שני בלבד. כולל: תרומת ביצית
תקופת אכשרה – 9 חודשים
מעקב הריון:
השתתפות המבטח עד לסכום של 400 ש"ח לכל ביקור, ועד 3 ביקורים במהלך ההיריון.
תקופת אכשרה – 9 חודשים
שמירת הריון באשפוז:
פיצוי בסך 100 ₪ ליום החל מהיום ה-14 ועד 5,000 ₪ לכל הריון.
תקופת אכשרה – 9 חודשים
חדש! אם פונדקאית: זכאות להחזרים בגין בדיקות לנשים בהריון וגם טיפולי פוריות.
חדש! ניתוח לצורך פריון והפריה המוחרג בניתוחים מאושר בפרק האמבולטורי – כיסוי מלא.

חדש! שירותים ליולדת:

הדרכה פרטית להכנה ללידה בבית המבוטחת- החזר עד 450 ₪. פעם אחת בתקופת הביטוח.

התייעצות עם יועצת הנקה – החזר עד 400 ₪, פעם אחת בתקופת הביטוח.

שירותי דולה/אחות פרטית ללידה- החזר עד 600 ₪.

עלות שכירת מכשיר איזי טנס- החזר עד 360 ₪.

החזר שהייה במלונית הצמודה לבית החולים לאחר הלידה - עד 4 ימים ועד 250 ש"ח לכל יום. הכיסוי הינו פעם אחת בכל תקופת הביטוח, למבוטחת שלה לפחות 2 ילדים (לידת ילד שלישי או יותר).

מובהר כי ילדי העובדים או בני זוגם לא יהיו זכאים להחזרים בגין כל הסעיפים הקשורים בפוריות, הריון ולידה.

כיסוי מיוחד לילדים:
בעיות הרטבה
מבוטח שגילו מעל 5 שנים זכאי להשתתפות המבטח עבור 2 טיפולים למניעת הרטבה, עד 700 ₪ לטיפול.
אבחון בעיות התפתחות ילדים/ ליקויי למידה
מבוטח שגילו עד 18 שנים זכאי להשתתפות המבטח עד לסכום של 1,200 ₪ עבור הוצאות לאבחון ע"י רופא מומחה בתחום, ו/או ע"י מכון אבחון מוכר, ו/או מאבחן המתמחה בין השאר באבחון פסיכו/דידקטי, אבחון הפרעות קשב וריכוז ובדיקות TOVA .
המבטח ישתתף בעלות עבור אבחון נוסף למבוטח שגילו עד 18 שנים, ובתנאי שהאבחון הינו בהמלצת רופא מומחה, והמבוטח מטופל תרופתית, ועד לסכום של 1,800 ₪.
 
טיפול בבעיות התפתחות בילדים

מבוטח עד גיל 18 זכאי להשתתפות המבטח עד לסכום של 120 ₪ לטיפול, ועד 30 טיפולים בבעיות התפתחות הילד ו/או ליקוי למידה במהלך תקופת הביטוח.
הטיפול יינתן על ידי אחד מאלה: פיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק ו/או קלינאי תקשורת ו/או פסיכולוג או באמצעות שיטת ריפוי אחרת.

תקופת אכשרה לכיסוי מיוחד לילדים - 12 חודשים

ייעוץ פסיכולוגי:

השתתפות המבטח עד 250 ₪ לטיפול, ועד 12 טיפולים לכל שנת ביטוח.

תקופת אכשרה – 6 חודשים

רפואה משלימה ויעוץ דיאטטי:

השתתפות המבטח עד תקרה של 120 ₪ לטיפול, ועד 12 טיפולים לשנת ביטוח.

תקופת אכשרה - 6 חודשים

טיפול לריפוי או הקלה בכאב

המבטח ישתתף בעלות עבור טיפול או סדרת טיפולים להקלה או טיפול בכאב, עד לסך של 10,000 ש"ח בכל תקופת הביטוח.

תקופת אכשרה - 6 חודשים

טיפולים בתא לחץ

המבטח ישתתף בהוצאות עבור טיפולים בחמצן בעל לחץ במצב רפואיים שאין לגביהם הוריה קלינית לטיפול במסגרת סל הבריאות, עד ל- 30 טיפולים במהלך כל תקופת הביטוח, ועד 250 ש"ח לכל טיפול, על פי המלצת רופא מומחה.

 

שירותי סיוע באשפוז (שלא לצורך ניתוח) :

במקרה של אשפוז רצוף בבית חולים מחמת מחלה - השתתפות המבטח עבור שמירת אחות בשיעור  80% ועד 320 ₪ ליום ועד 14 ימים.

פיצוי בגין אשפוז עקב מחלה: למבוטח מתחת לגיל 18 - פיצוי של 200 ₪ ליום, החל מהיום הרביעי לאשפוז ועד 10 ימים.

למבוטח מעל גיל 18 – פיצוי של 100 ₪ ליום, החל מהיום הרביעי לאשפוז ועד 10 ימים.

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
ועד עובדי משרד הביטחון וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page