הזרע.jpg

דף פרטי הביטוח

 

שם התכנית: פוליסת ביטוח בריאות לעובדי הזרע ובני משפחתם

חב' מבטחת: איילון חברה לביטוח

תאריך תחילת הביטוח: 1/7/2015

תאריך סיום הביטוח: 30/6/2020

זכאים להצטרף: העובדים ובני/ות זוגם, ילדיהם ונכדיהם

סבסוד מעביד: אין

פרמיה לתשלום:

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

דמי הביטוח צמודים למדד חודש יולי 2015 שפורסם ב- 15.06.2015.

עדכון פרמיה: בהתאם למדד, במעבר בין קבוצות גיל, במועדים הקבועים בהסכם