top of page

הצטרפות לביטוח

המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח
 

אופן ההצטרפות

 

להורדת טופס הצטרפות - לחץ כאן

את הטופס המלא יש לשלוח לירדנה במייל Yardena.Ben.Shushan@hazera.com

 

תנאי ההצטרפות
 
הצטרפות עובדים חדשים

עובד חדש, בן/בת זוגו, וילדיהם עד גיל 30, יצורפו לרובד הבסיסי אוטומטית ממועד תחילת העבודה, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וללא חיתום. ההצטרפות תהיה ללא סייג או החרגה בגין מצב רפואי קודם, וללא תקופות אכשרה.

עובד שיבקש להצטרף לרובד הרשות בתוך 150 יום ממועד תחילת עבודתו, יוכל לעשות זאת בכפוף למילוי טופס הצטרפות, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום, וההצטרפות תהיה ללא סייג או החרגה בגן מצב רפואי קודם, וללא תקופות אכשרה.

 

הצטרפות בן/בת זוג חדש

בן/בת זוג שיינשא לעובד–מבוטח, וילדיו עד גיל 30 שנה, ויבקש להצטרף לביטוח תוך 150 יום ממועד הנישואין או מהמועד בו הוכרו כידועים בציבור, יצורף לביטוח בכפוף למילוי טופס הצטרפות, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום, בכפוף לסייג או החרגה בגין מצב רפואי קודם. זכאותו לתגמולי ביטוח לא תהיה כרוכה בתקופת אכשרה. יובהר כי לא יינתן כיסוי עבור מקרה ביטוח שאירע טרם ההצטרפות לביטוח.
לאחר תקופה זו, ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות, ואישור מאת המבטח על הקבלה לביטוח, ותחול תקופת אכשרה כנקוב בפרקי הפוליסה.

  

צירוף תינוק שנולד  

תינוק שנולד ויצורף לביטוח תוך 180 יום מיום היוולדו, יצורף לביטוח בכפוף למילוי טופס הצטרפות, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום. זכאותו לתגמולי ביטוח לא תהיה כרוכה בתקופת אכשרה, וללא כל סיג או החרגה בגין מצב רפואי קודם. תוקף הביטוח עבורו יהיה במועד היוולדו.
לאחר תקופה זו ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות, ואישור מאת המבטח על הקבלה לביטוח, ותחול תקופת אכשרה כנקוב בפרקי הפוליסה.

 

 

הצטרפות ילדי עובדים

ילדים של עובדים, בני/בנות זוגם וילדיהם (נכדי העובדים/גמלאים) יהיו רשאים להצטרף לביטוח בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.
הצטרפות ילדו של מבוטח שמלאו לו 30 שנה כרוכה במילוי הצהרת בריאות.

צרוף נכדי עובדים מותנה בצרוף שני הוריו של הנכד.

 

מבוטחים המבוטחים בביטוח פרטי או קולקטיבי אחר

מבוטחים שבמועד הצטרפותם לביטוח זה מבוטחים בביטוח פרטי או קולקטיבי אחר, יהיו זכאים להצטרף לביטוח ברצף ביטוחי מלא לגבי הכיסויים והסכומים החופפים. לגבי כיסוים וסכומים גבוהים יותר יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות, ותחול עליהם תקופת אכשרה כנקוב בפרקי הפוליסה.

 

ביטול הביטוח
מבוטח המעוניין לבטל את הביטוח, יגיש בקשה בכתב למזכירות ועד העובדים. מזכירות הוועד תעביר את בקשת הביטול לחברת הביטוח, ותנחה את מדור שכר להפסיק את גביית הפרמיה.

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
בעל הפוליסה וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page