top of page

איך מצטרפים?

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

הצטרפות לביטוח

הצטרפות לביטוח זה הינה רצונית (וולונטרית). המעוניינים להצטרף ימלאו טופס הצטרפות והצהרת בריאות, ויגישו אותם למבטח באמצעות ועד העובדים. לאחר אישור המבטח תיגבה הפרמיה מתלוש השכר/גמלה.

להורדת טופס הצטרפות לביטוח בריאות + לחץ כאן

 

הצטרפות עובדים/גמלאים קיימים

כל המבוטחים הכלולים בביטוח נכון ל- 31.8.2019, יצורפו לביטוח ברצף ביטוחי מלא.

 

הצטרפות עובדים חדשים

עובד חדש שיצטרף לבטוח תוך 6 חודשים ממועד תחילת עבודתו במשרד הביטחון, יצורף לביטוח בכפוף למילוי טופס הצטרפות, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום. בכפוף לסייג או החרגה בגין מצב רפואי קודם.

לאחר תקופה זו ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות.

 

פרישה של מבוטח מהביטוח וצירופו בשנית

מבוטח שפרש מהביטוח וחזר בו, יהיה חייב במילוי הצהרת בריאות, והצטרפותו מחדש מותנית בהסכמה ואישור המבטח.

  

הצטרפות בן/בת זוג וילדים

בן/בת זוג של מבוטח וילדיו יוכלו לרכוש אצל המבטח ביטוח פרטי לגילוי מחלה קשה הקיים באותה עת בחברת הביטוח, בכפוף למילוי הצהרת בריאות כמקובל אצל המבטח.  

דמי הביטוח יהיו בכפוף לגיל המבוטח, בהנחה בשיעור 20% לכל החיים.

 

 

ביטול הביטוח ייעשה אך ורק בפנייה בכתב למבטח - באמצעות ועד העובדים.

 

   

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page