top of page

תקציר הכיסוי הביטוחי

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
הזכאות לתגמולי ביטוח כפופה לתנאי ההצטרפות והקבלה לביטוח וכן לסייגים והחריגים הכלליים והחריגים הקבועים בכל סעיף או פרק בפוליסה.

 

המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בסך 105,000 ₪ אם התגלה אצלו אחת מהמחלות או האירועים הרפואיים המפורטים להלן (במקרה ביטוח ראשון). במקרה ביטוח שני יהיה זכאי המבוטח לפיצוי בשיעור 50% מסכום זה, ובכפוף לתנאים הבאים:

 1. חלפו למעלה מ- 24 חודשים ממועד מקרה הביטוח הראשון (גילוי המחלה הראשונה).

 2. המבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין מחלה בה לקה בעבר, לרבות אם המחלה אירעה באיבר אחר בגוף או אם התגלה סוג אחר של אותה מחלה.

 3. המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגין שני מקרה ביטוח לכל היותר.

 

להלן פרוט המחלות/אירועים רפואיים:

 

 1. איבוד גפיים Loss of Limbs))

 2. אילמות, אובדן דיבור Loss of Speech))

 3. אי ספיקת כבד פולמיננטית (Fulminant Hepatic Failure)

 4. אי ספיקת כליות סופנית End stage Renal Failure))

 5. אנמיה אפלסטית קשה  Severe Aplastic Anemia))

 6. גידול שפיר של המוח Benign Brain Tumor))

 7. דלקת חיידקית של קרום המוח (Bacterial Meningitis)

 8. דלקת מוח (Encephalitis)

 9. השתלת איברים Organ Transplantation))

 10. התקף לב חריף (Acute Coronary Syndrome)

 11. חירשות Deafness))

 12. טרשת נפוצה (Multiple Sclerosis)   

 13. יתר לחץ דם ריאתי ראשוני Primary Pulmonary Hypertension))

 14. מחלת כבד סופנית (שחמת) Cirrhosis)) Terminal Liver Disease))

 15. מחלת ריאות חסימתית ורסטרקטיבית כרונית (Chronic Abstractive and Restrictive Lung Disease     ).

 16. ניוון שרירים מסוג ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis).

 17. החלפה או תיקון מסתמי לב Valve Replacement or Repair)).

 18. ניתוח אבי העורקים (Aorta).

 19. ניתוח מעקפי לב (CABG).

 20. סוכרת נעורים מסוג DIABETES – MELLITUS

 21. סרטן Cancer))

 22. עיוורון Blindness))

 23. עמילואידוזיס ראשונית Primary Amyloidosis))

 24. פגיעה מוחית כתוצאה מתאונה Brain Damage))

 25. פוליו (שיתוק ילדיםPoliomyelitis ,)

 26. פרקינסון Parkinson's Disease))

 27. צפדת (טטנוס) Tetanus))

 28. קרדיומיופטיה Cardiomyopathy))

 29. שבץ מוחי CVA))

 30. שיתוק (פרפלגיה, קוודריפלגיה) Paralysis))

 31. תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (AIDS) שנגרמה באופן בלעדי על ידי עירוי דם אשר ניתן לאחר תחילת הביטוח (AIDS)

 32. תרדמת (COMA)

 33. תשישות נפש Dementia))

 34. נכות צמיתה

חשוב לציין שבתנאי הפוליסה לצד כל מחלה/ אירוע רפואי, מופיע תיאור המחלה לפיו נקבע אם המבוטח זכאי לתגמולי הביטוח. 

   

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
ועד עובדי משרד הביטחון וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page