top of page

שאלות ותשובות

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

מה כולל הביטוח?

הביטוח מקנה פיצוי בסך 105,000 ₪ במקרה של גילוי מחלה או אירוע רפואי ראשון כמוזכר בפוליסה. במקרה של אירוע רפואי שני יקבל המבוטח פיצוי בשיעור 50% מהסכום המצוין, וזאת לאחר תקופת אכשרה בת 24 חודשים.

 

 

כמה פעמים מבוטח זכאי לפיצוי על פי פוליסה זו?

מבוטח זכאי לקבל פיצוי פעמיים, כאשר הזכאות לפיצוי בפעם השנייה הינה לאחר שחלפו 24 חודשים ממועד גילוי המחלה הראשונה. סכום הביטוח הינו 50% מסכום הביטוח הראשון.

מובהר כי המבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין מחלה בה לקה בעבר, לרבות אם המחלה אירעה באיבר אחר בגוף, או אם התגלה במבוטח סוג אחר של אותה מחלה.

 

מה ההבדל בין פיצוי לשיפוי?

בפוליסה מסוג פיצוי לא צריך להוכיח הוצאה. עצם מקרה הביטוח מזכה בסכום הביטוח. בפוליסה מסוג שיפוי צריך להציג חשבוניות או קבלות המעידות על ההוצאה, והפוליסה מבטיחה החזר בגין ההוצאה שהייתה בפועל. הפוליסה לגילוי מחלה קשה הינה פוליסת פיצוי לכן ניתן לקבל תגמולי ביטוח מכמה חברות ביטוח.

  

יש לי ביטוח רפואי, מדוע אני צריך את הביטוח הזה?

כאשר אדם לוקה במחלה קשה הוא זקוק למימון הוצאות שונות כגון אובדן ימי עבודה, הוצאות נלוות כגון נסיעות או טיפולים נוספים מעבר למוצע בפוליסת הבריאות.

  

מה זאת מחלה קשה?

ככלל מחלה קשה הינה מחלה שיש בה סכנה לחיי המבוטח או הפוגעת בתפקודו היומיומי. רשימת המחלות הקשות הינה רשימה סגורה המופיעה בפוליסה.

רשימת המחלות והגדרתם נקבעו ע"י המפקח על הביטוח.

  

מי זכאי להצטרף לביטוח ומה הם תנאי ההצטרפות לביטוח?

הביטוח הקבוצתי חל על העובדים בלבד.

בני זוג וילדים המעוניינים בביטוח מחלות קשות זכאים לרכוש ביטוח במסגרת פוליסה פרטית וליהנות מהנחה בשיעור 20% לכל חיי הפוליסה.

ההצטרפות לביטוח הקבוצתי והפרטי כרוכה במילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות.

 

מה ההבדל בין פוליסה קבוצתית לפוליסה אישית?

פוליסה קבוצתית הינה פוליסה שנעשית במיוחד לקבוצת אנשים (בד"כ עובדים אצל מעסיק או חברים בארגון עובדים). תנאי הביטוח הקבוצתי נקבעים ע"י הארגון, ומותאמים לצרכי הארגון והעובדים.

הביטוח הקבוצתי הינו לתקופה מוגבלת – בביטוח זה תקופת הביטוח הינה 5 שנים. בתום כל תקופה הביטוח מתחדש לתקופה נוספת, ואם הביטוח לא מתחדש נשמרות זכויות המבוטחים לגבי מצבם הרפואי. הביטוח מתעדכן מעת לעת בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, התפתחות הרפואה והטכנולוגיה, ותנאי שוק הביטוח באותה עת. בד"כ המחיר הקבוצתי זול יותר מביטוח פרטי.

פוליסה פרטית הינה תוכנית ביטוח שנבנית ע"י חברת הביטוח ומוצעת לכלל האוכלוסייה. התוכנית הינה סטנדרטית ולא ניתן לשנות אותה אלא באישור המפקח על הביטוח.

התוכנית הפרטית אינה גמישה, ובד"כ עלותה יקרה מתוכנית ביטוח קבוצתית.

תוכנית הביטוח הפרטית תקפה כל עוד המבוטח משלם את הפרמיה כסדרה.

לפוליסה הקבוצתית יתרון משמעותי, בשל הגודל והכוח של הקבוצה. בעל הפוליסה נעזר ביועצים מקצועיים, נקבעים מנגנונים של סיוע למבוטחים במקרה של דחיית תביעה, וועדות ערר ובירור כאשר מתגלעות מחלוקות עם חברת הביטוח.  

  

מה קורה בעת עזיבת מקום העבודה?

עובד שסיים את עבודתו במשרד הביטחון, יוכל לעבור לפוליסת המשך פרטית, ברצף  ביטוחי מלא (כלומר, ישמרו זכויותיו לגבי מצבו רפואי), והוא יהיה זכאי להנחה בשיעור 20% לכל חיי הפוליסה, ובתנאי שהגיש בקשת הצטרפות תוך 90 ימים. 

  

מה קורה אם בתום התקופה לא יחודש הביטוח?

אם בתום התקופה יתבטל הביטוח, ולא יחודש בחברת הביטוח הנוכחית או בחברה אחרת, יוכל המבוטח לעבור לפוליסת המשך פרטית, ברצף ביטוחי מלא (כלומר, ישמרו זכויותיו לגבי מצבו רפואי), ויהיה זכאי להנחה בשיעור 20% לכל חיי הפוליסה, ובתנאי שהגיש בקשת הצטרפות תוך 90 ימים.

 

מתי מסתיים הביטוח?

הביטוח עבור כל מבוטח מסתיים בתום החודש בו מלאו לו 70 שנים.

 

  

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page