top of page
Naamat.jpg
דף פרטי הביטוח

שם התכנית: ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי "נעמת" ובני משפחותיהם

חב' מבטחת: הראל חברה לביטוח

תאריך תחילת הביטוח: 1/12/2003

תאריך סיום הביטוח: 30/11/2023

זכאים להצטרף: העובדים ובני/ות זוגם, ילדיהם עד גיל 30 ונכדיהם

תנאי ההצטרפות: הצטרפות ואובליגטורית לרובד הבסיסי ורובד הניתוחים

ההצטרפות לרובדי ההרחבה היא וולנטרית, וכרוכה במילוי טופס הצטרפות ואישור המבטח. ההורדה בגין רובדי ההרחבה תנוכה מהשכר.

צירוף בני משפחה כפוף למילוי טופס הצטרפות, הצהרת בריאות, ותקופות אכשרה לכל הרבדים (בסיס והרחבות).

סבסוד מעביד: לעובד בלבד -  50% מעלות הביטוח לרובד הבסיסי ורובד הניתוחים.

פרמיה לתשלום לעובדים מועסקים:

פרמיה לתשלום לרובד בסיס והרחבות לבני משפחה:

פרמיה לתשלום לעובדים ובני משפחותיהם בגין הרחבת "שירותים נוספים"

הפרמיות צמודות למדד שהתפרסם ב 15/5/2014

bottom of page