top of page
Naamat.jpg
איך מצטרפים

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

 

הצטרפות לביטוח

המעוניינים להצטרף לביטוח ימלאו בקשת הצטרפות והצהרת בריאות, וקבלתם לביטוח מותנית באישור המבטח.

להצטרפות יש לפנות:

למוקד שירות לקוחות "הראל" בטל' 1-800-44-5000

או לגב' מיה כהן מ"גבאי סוכנות לביטוח" בטל': 054-5575762 או 03-7919035

 

הצטרפות עובד חדש לנעמת

עובד חדש בנעמת מצורף באופן אובליגטורי לביטוח לרובד החובה ולביטוח הניתוחים.

ההצטרפות לרובד "שירותים רפואיים נוספים" הינה וולנטרית, אינה כרוכה במילוי הצהרת בריאות, אך כרוכה בתקופות אכשרה. על מבוטחים אלה לא יחול סייג בשל מצב רפואי קודם כהגדרתו בפוליסה, אך לא יינתן כיסוי עבור מקרה ביטוח שאירע טרם ההצטרפות לביטוח.

עובדים שיצטרפו לביטוח לאחר 90 יום ממועד תחילת עבודתם יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות, וקבלתם לביטוח תותנה באישור המבטח.

ההצטרפות לרובד המורחב – כרוכה במילוי בקשת הצטרפות, וכפופה לתקופות אכשרה.

 

הצטרפות בני זוג לאחר נישואים

בן/בת זוג שנישא למבוטח/ת, ויצטרף לביטוח במהלך 90 יום ממועד הנישואים, יהיה פטור ממילוי הצהרת בריאות לרובד הבסיס, ויחולו התנאים בדבר מצב רפואי קודם:

לגבי מבוטח נמוך מ- 65 שנה, במהלך 12 החודשים הראשונים לא יהיה כיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם.

לגבי מבוטח שבמועד הצטרפותו לביטוח  גילו מעל 65 שנה, במהלך 6 החודשים הראשונים לא יהיה כיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם.

בן/בת זוג שיצטרפו לאחר 90 יום ממועד הנישואים יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות, וקבלתם לביטוח תותנה באישור המבטח.

 

הצטרפות מבוטחים שהיו מבוטחים בהראל

מבוטחי נעמת שבמועד הצטרפותם לביטוח היו מבוטחים בביטוח פרטי או קבוצתי בחברת הראל, יוכלו להצטרף לביטוח ברצף ביטוחי, ויהיו זכאים לתגמולי ביטוח ללא תקופת אכשרה וללא סייג או החרגה, לגבי הכיסויים החופפים בהם היו מבוטחים בביטוח הקודם. זאת בתנאי שמילאו הצהרת בריאות בעת הצטרפותם לביטוח הקודם.

 

הצטרפות ילדים

ניתן לצרף לביטוח ילדים שטרם מלאו להם 30 שנה.

 

צירוף תינוק לביטוח

תינוק שנולד למבוטח במהלך תקופת הביטוח יצורף לביטוח תוך 180 יום מיום היוולדו, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות בגינו, והזכאות לתגמולי ביטוח אינה כרוכה בתקופת אכשרה. הביטוח ייכנס לתוקפו ביום הולדתו של התינוק.

 

תקופת אכשרה

עובדי נעמת ובני משפחותיהם זכאים לתגמולי ביטוח בפרק "שירותים רפואיים נוספים" לאחר תום תקופות האכשרה הנקובות בכל פרק.

 

 

להורדת טופס הצטרפות לביטוח לחץ כאן

 

את טפסי ההצטרפות ניתן גם לקבל בפקס או בדואר, באמצעות פניה למוקד שירות לקוחת "הראל" בטל' 1-800-44-5000.

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

"נעמת" וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page