top of page

הודעות ועדכונים

החל מתאריך  01.02.2023

  • הוגדל סכום הביטוח עבור טיפול תרופתי מיוחד ותרופות בהתאמה אישית מ- 600,000 ₪ ל- 1,000,000 ₪ עבור כל מקרי הביטוח במהלך תקופת הביטוח.

  • הוגדל הכיסוי ל"אבחון מהיר" עפ"י פרק י"ז בפוליסה, יינתן פעמיים בשנה במקום פעם בשנה.

  • כמו כן, קיים בהראל שירות מהיר וייחודי לקביעת תור עם רופא מומחה הנמצא ברשימת המומחים של החברה. תאום הפגישה יהיה תוך 7 ימי עסקים בהשתתפות עצמית של 150 ₪ בלבד המשולמת ישירות במרפאה, וללא צורך בהגשת תביעה להחזר (ההתייעצות נחשבת כהתייעצות מהמכסה הקיימת בפוליסה).

דף פרטי הביטוח

 

שם התכנית: מקדם בריאות - פוליסת ביטוח בריאות לחברי הסתדרות המורים בישראל.

חב' מבטחת: הראל חברה לביטוח

תאריך תחילת הביטוח: 1/4/2021

תאריך סיום הביטוח: 31/3/2026

זכאים להצטרף:

  • חברי הסתדרות המורים עד גיל 75.

  • בני/ות זוג של חברי הסתדרות המורים, לרבות ידועים בציבור ולרבות אלמנים/ות של חברים, עד גיל 75.

  • ילדי חברי הסתדרות המורים, לרבות ילדי בן/בת הזוג, ילדים מאומצים או ילדים חורגים, עד גיל 30.

  • בני/ות זוג של ילדי חברי הסתדרות המורים, וכן נכדים של חברי ההסתדרות, עד גיל 30.

סבסוד מעביד: אין

פרמיה מעודכנת לתשלום:

הפרמיות צמודות למדד שהתפרסם ב 15/11/2022

עדכון פרמיה: בהתאם למדד, במעבר בין קבוצות גיל, במועדים הקבועים בהסכם.

bottom of page