Histadrut.jpg

דף פרטי הביטוח

 

שם התכנית: מקדם בריאות - פוליסת ביטוח בריאות לחברי הסתדרות המורים בישראל.

חב' מבטחת: הראל חברה לביטוח

תאריך תחילת הביטוח: 1/4/2021

תאריך סיום הביטוח: 31/3/2026

זכאים להצטרף:

  • חברי הסתדרות המורים עד גיל 75.

  • בני/ות זוג של חברי הסתדרות המורים, לרבות ידועים בציבור ולרבות אלמנים/ות של חברים, עד גיל 75.

  • ילדי חברי הסתדרות המורים, לרבות ילדי בן/בת הזוג, ילדים מאומצים או ילדים חורגים, עד גיל 30.

  • בני/ות זוג של ילדי חברי הסתדרות המורים, וכן נכדים של חברי ההסתדרות, עד גיל 30.

סבסוד מעביד: אין

פרמיה לתשלום:

הפרמיות צמודות למדד שהתפרסם ב 15/3/2021

עדכון פרמיה: בהתאם למדד, במעבר בין קבוצות גיל, במועדים הקבועים בהסכם.