top of page

תקציר הכיסוי הביטוחי

הזכאות לתגמולי ביטוח כפופה לתנאי ההצטרפות והקבלה לביטוח, וכן לסייגים והחריגים הכלליים והחריגים הקבועים בכל סעיף או פרק בפוליסה.


יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

הביטוח כולל את הכיסויים הבאים:

 • השתלות בחו"ל, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 • תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.

 • ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן

 • מחלקה ראשונה - שירותים נלווים במקרה של ביצוע ניתוח

 • בדיקות לנשים בהיריון וטיפולי פוריות. 

 • מרפאת מומחים

 • רפואה משלימה וייעוץ דיאטטי

 • יעוץ פסיכולוגי ופסיכיאטרי

 • בדיקות רפואיות אבחוניות

 • שיקומית - טיפולי שיקום, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק

 • אשפוזית - שירותי אשפוז בבית חולים שלא לצורך ניתוח

 • כתב שירות - רופא מלווה אישי

 • פיצוי והשתתפות בהוצאות רפואיות במקרה של גילוי מחלה קשה

 • כיסוי מיוחד לילדים - אבחון וטיפולים בהתפתחות הילד

 • כתב שירות רפואה אישית און-ליין

 • טיפול להקלה בכאב

 • טיפולים באמצעות טכנולוגיות רפואיות מתקדמות

 • השתתפות בהוצאות טיפולי השיניים

 

 

עיקרי הכיסוי:

השתלות, טיפולים מיוחדים וניתוחים בחו"ל

מבוטח זכאי לביצוע השתלה בחו"ל. השתלה שתיעשה בהסדר עם המבטח לא תהיה מוגבלת בסכום.  עבור השתלה שתיעשה ללא הסדר עם המבטח סכום הביטוח יהיה עד 4,500,000 ₪.

מבוטח זכאי לבחור במסלול חלופי המקנה פיצוי במקרה של צורך בהשתלה בסך 360,000 ש"ח.

גמלת החלמה לאחר השתלה – מבוטח מעל גיל 21 יהיה זכאי לגמלה של 7,000 ש"ח לחודש, למשך 24 חודשים. מבוטח מתחת לגיל 21 יהיה זכאי לגמלה בסך 3,500 ₪ לחודש, למשך 24 חודשים

סכום הביטוח עבור טיפול מיוחד או ניתוח בחו"ל:

– אם בוצע בתיאום עם המבטח - ללא הגבלת סכום

- אם בוצע ללא תיאום עם המבטח כיסוי עד 1,200,000 ש"ח.

גמלת  החלמה לאחר טיפול מיוחד בחו"ל – מבוטח מעל גיל 21 יהיה זכאי לגמלה של 2,400 ₪ לחודש, למשך 6 חודשים.

ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

מבוטח זכאי לעבור ניתוח ו/או טיפול מחליף ניתוח בחו"ל ובתנאי שמצבו הבריאותי מחייב זאת. בניתוח שתואם מראש, חברת הביטוח תישא במלוא עלות שירותי הניתוח והאשפוז. בניתוח שלא תואם מראש, חברת הביטוח תשפה בשיעור של עד 300% מעלות שירותי ניתוח ואשפוז עבור ביצוע ניתוח דומה בארץ.

תרופות שלא בסל הבריאות

סכום הביטוח הינו 4,000,000 ש"ח לכל תקופת הביטוח.

סכום הביטוח עבור טיפול תרופתי מיוחד הינו 600,000 ש"ח.

המבוטח ישא בהשתתפות עצמית של 250 ש"ח לכל מנה חודשית של תרופה. ההשתתפות העצמית הינה עבור 2 תרופות לכל היותר, ובתנאי שעלות כל תרופה היא מעל 250 ש"ח. עבור כל תרופה נוספת שעלותה מעל 250 ש"ח, יהיה המבוטח פטור מהשתתפות עצמית. כמו כן המבוטח יהיה פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור תרופה שעלותה מעל 2,500 ש"ח לחודש, ועבור תרופה המיועדת לטיפול במחלת הסרטן לסוגיה.

 

ניתוחים משלים שב"ן

פוליסה זו הינה במסלול משלים לשב"ן, על כן המבוטח חייב למצות תחילה את זכאותו בביטוח המשלים בקופת החולים בה הוא חבר. ניתוח שיבוצע ללא השתתפות השב"ן - המבוטח יישא בהשתתפות עצמית בסכום של 3,000 ש"ח.

הכיסוי כולל בין היתר:

 • 3 התייעצויות עם רופא שאין לגביו הסדר ניתוח או הסדר התייעצות. התייעצות תכוסה גם אם בסופו של דבר לא בוצע הניתוח או טיפול מחליף ניתוח.

 • שכר מנתח.

 • ניתוח בבית חולים פרטי או במרפאה פרטית: הכיסוי יכלול את כל ההוצאות הרפואיות הנדרשות לרבות: שכר מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות וכן הוצאות אשפוז.

 • טיפול מחליף ניתוח – כיסוי עד לתקרת עלות הניתוח המוחלף בישראל.

 

מחלקה ראשונה - שירותים נוספים במקרה של ביצוע ניתוח

המבוטח יהיה זכאי להשתתפות המבטח עבור שירותים במהלך אשפוז ו/או לאחר ביצוע ניתוח כדלהלן:

חוות דעת שניה עם רופא מומחה במהלך אשפוז המבוטח בבית חולים ציבורי

השתתפות בעלות חוות דעת שניה שניתנה למבוטח בעת אשפוזו בבית חולים ע"י רופא מומחה שאינו נמנה עם צוות הרופאים בבית החולים בו הוא מאושפז בשיעור של 80% מהעלות ועד 1,213 ₪, פעם אחת בכל אשפוז.

אח/ות פרטי/ת

אחות פרטית לשמירה וסיוע בעת שהותו של המבוטח בבי"ח - החזר בשיעור 80% מההוצאה ועד 505 ש"ח לכל יום אשפוז, מיום ביצוע הניתוח ועד 14 ימי אשפוז.

בנוסף שירותי אח/ות מוסמך/ת לטיפול בביתו של המבוטח לאחר שחרורו מביה"ח בשיעור של 80% מהעלות בפועל ועד 202 ₪ ליום ולתקופה מרבית בת 30 ימים.

טיפול שיקומי

המבטח יישא בעלות שירותי פיזיותרפיה ושיקום שניתנו למבוטח בביה"ח לאחר ביצוע ניתוח עד תקרה של 202 ₪ לטיפול ועד 16 טיפולים. (לא בבית חולים שיקומי).

החלמה או שיקום לאחר ניתוח

החלמה ושיקום בבית החלמה מוכר לאחר ניתוח מוח, גב או לב, או ניתוח אחר בגינו היה המבוטח מאושפז מעל 5 ימים, או אירוע רפואי אחר אשר בגינו היה מאושפז מעל 7 ימים.

ההחזר בשיעור 80% מההוצאה ועד 556 ש"ח לכל יום החלמה, ועד 14 ימים.

טיפול פיזיותרפי וטיפולי שיקום

החזר בשיעור 80% ועד 202 ש"ח ועד 20 טיפולים, עבור טיפולי פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק או טיפולי שיקום לאחר ובסמוך לביצוע ניתוח, שלא במסגרת אשפוז.

התעמלות שיקומית

החזר בשיעור 80% עד 202 ש"ח לחודש, ועד 12 חודשים, עבור הוצאות בגין התעמלות שיקומית לאחר ביצוע ניתוח.

סיוע וטיפול סיעודי לאחר ניתוח

מבוטח שעפ"י הערכה תפקודית שבוצעה ע"י קופת חולים לאחר שחרור מהאשפוז עקב ניתוח נזקק לסיוע סיעודי לפחות בפעולה אחת מתוך A.D.L,  זכאי להחזר של 202 ש"ח ליום - עד 60 יום ממועד השחרור מבית החולים, עבור שירותי סיוע או טיפול סיעודי.

פיצוי בגין תקופת אשפוז ארוכה 

מבוטח שגילו נמוך מ 65- שנים שאושפז בבית חולים לתקופה רציפה בת 4 ימים, יהיה זכאי לפיצוי בסך 253 ₪ עבור כל יום אשפוז, החל מיום האשפוז החמישי ולמשך 4 ימי אשפוז לכל היותר.
המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בעד 2 תקופות אשפוז בכל שנת ביטוח.

סיוע לבני המשפחה במקרה של אשפוז המבוטח

מבוטח שאושפז בבית חולים (לא עבור לידה ו/או ניתוח קיסרי) מעל 80 ק"מ ממקום מגוריו, לתקופה העולה על 4 ימים, זכאי להחזר בשיעור 80% עבור הוצאות שהייה של כלל בני משפחתו המתגוררים עמו, במלונית או בית מלון, למשך תקופת האשפוז, עד 505 ₪ ליום ועד 14 יום לתקופת אשפוז רציפה. הזכאות עד 2 תקופות אשפוז בכל שנת ביטוח. כיסוי זה  הינו חליפי לשיפוי בגין שכר אח/ות פרטי/ת לשמירה וסיוע סיעודי.

אביזרים רפואיים
רכישת אביזר רפואי לאחר ביצוע ניתוח, עד 6 חודשים לאחר ביצוע הניתוח, החזר בשיעור 80% ועד 5,560 ₪.

שירותי הסעה באמבולנס והיטס רפואי בישראל
השתתפות המבטח בהוצאות העברה או פינוי באמבולנס לצורך אבחון או טיפול רפואי, אם השירות אינו כלול בסל הבריאות, לפי התעריף הרשמי של מד"א.

בדיקות לנשים בהריון וטיפולי פוריות - כיסוי לחברי/ות הסתדרות המורים בלבד

מבוטחת זכאית להשתתפות המבטח עבור בדיקות הריון כמפורט להלן:

בדיקות לנשים בהריון

בדיקות לצורך אבחון מצבה הרפואי, תקינות ההיריון, או אבחון מצבו הרפואי או הגנטי של העובר - השתתפות בשיעור 60% ועד 4,044 ש"ח לכל הבדיקות יחד. אם המבוטחת נושאת תאומים, תקרת ההחזר תהיה 6,066 ש"ח.

בדיקות גנטיות:

השתתפות בשיעור 60% ועד 1,264 ש"ח עבור ביצוע בדיקות גנטיות לשלילת מומים מולדים, במקרים בהם הבדיקה אינה ממומנת ע"י סל הבריאות. הזכאות הינה פעם אחת בתקופת הביטוח.

טיפולי פוריות והפריה חוץ-גופית

השתתפות המבטח עבור טיפולי פוריות או הפריה שבוצעו בארץ  בשיעור 60% ועד 10,000 ש"ח עבור לידה ראשונה ושנייה.

עבור טיפולי הפריה שבוצעו בחו"ל תקרת השיפוי תהיה 60% ועד 20,000 ש"ח.

הזכאות לטיפולי הפריה מוקנית רק למבוטחת בשל אי יכולתה להרות מסיבה רפואית בלבד.

המבטח ישתתף בעלויות עבור טיפולים לפריון הגבר, לרבות פרוצדורות כירורגיות שאינן מכוסות בפרק הניתוחים ובתנאי שבוצעו ע"י מנתח שבהסכם.

ניתוח לצורך פריון והפריה

המבטח יישא במלוא העלות הכרוכה בביצוע ניתוח לצורך פריון והפריה ובתנאי שהטיפול אינו מכוסה בפרק הניתוחים ומבוצע ע"י מנתח שבהסכם.

מעקב הריון

מבוטחת זכאית להשתתפות המבטח בשיעור 60% ועד 364 ש"ח לכל ביקור, עד 3 ביקורים אצל רופא מומחה לצורך מעקב הריון.

הזכאות הינה ל- 3 ביקורים במהלך כל הריון.

שמירת הריון באשפוז

מבוטחת שאושפזה בבית חולים כתוצאה מסיבוכי הריון או עקב סכנה לבריאות האשה ההרה או עוברה, לתקופת אשפוז רציפה העולה על 7 ימים, תהיה זכאית לפיצוי של 101 ₪ ליום,  החל מיום האשפוז השמיני ולתקופה מרבית בת 21 ימי אשפוז רצופים. ועד 5,055 ₪ לכל הריון.

תנאים לזכאות עפ"י פרק זה

הכיסוי יינתן גם לאם פונדקאית.

מובהר כי ילדי מורים/גמלאים לא יהיו זכאים לתגמולי ביטוח על פי פרק זה.

תקופת אכשרה לפרק זה – 9 חודשים.

 

מרפאת מומחים
המבוטח יהיה זכאי להחזר עבור יעוץ רפואי.
התייעצות עם רופא מומחה

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בשיעור  80%  אך לא יותר מ- 800 ש"ח לכל התייעצות עם רופא מומחה בכיר. 

המבוטח יהיה זכאי לעד 5  התייעצויות במהלך שנת ביטוח אחת.

תקופת אכשרה – 3 חודשים

חוות דעת שניה עם רופא מומחה במהלך אשפוז המבוטח בבית חולים ציבורי

המבוטח זכאי להחזר עבור התייעצות עם רופא מומחה שאינו נמנה עם צוות הרופאים בבית החולים בו הוא מאושפז, בעת שהותו באשפוז, בשיעור של 80% ועד 800 ₪. בנסיבות שחוו"ד כרוכה בהגעת הרופא לבית החולים, השתתפות המבטח תהיה עד לסך 1,600 ₪

תקופת אכשרה – 3 חודשים

חוות דעת רפואית בחו"ל

מבוטח זכאי להתייעצות עם רופאים ממרכזים רפואיים בחו"ל, בהשתתפות המבטח בשיעור 80% מההוצאה ועד 7,000 ש"ח.

במקרים חריגים בהם הרופא בחו"ל קבע כי נסיעה לחו"ל הינה חיונית לקבלת הייעוץ, ישתתף המבטח בעלות כרטיס טיסה וסכום של 1,000 ש"ח לכל יום שהות, ועד 7 ימי שהות. התייעצות אחת בכל תקופת ביטוח.

תקופת אכשרה – 3 חודשים

 
רפואה משלימה ויעוץ דיאטתי

מבוטח יהיה זכאי לעד 16 טיפולים ברפואה משלימה ויעוץ דיאטתי, המפורטים בתנאי הפוליסה, במהלך כל שנת ביטוח. המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 60% מההוצאה ועד 121 ש"ח לטיפול.

קבלת טיפולים באמצעות מכונים שאינם בהסדר עם קופות החולים כפופה לאישור מאת רופא על הבעיה הרפואית.

תקופת אכשרה – 3 חודשים

יעוץ  פסיכולוגי ופסיכיאטרי

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 60% ועד 182 ש"ח לכל טיפול, עד 12 טיפולים פסיכולוגיים בכל שנת ביטוח.

הזכאות הינה עבור טיפולים פסיכולוגיים שניתנו ע"י פסיכולוג, פסיכיאטר, פסיכותרפיסט או עובד סוציאלי.

תקופת אכשרה – 3 חודשים

בדיקות אבחוניות

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח עד 10,000 ש"ח בכל שנת ביטוח, עבור בדיקות אבחון כגון: אולטרא-סאונד, סי.טי, אם.אר.אי., בדיקות מעבדה וכל בדיקה רפואית אבחנתית. הכיסוי מותנה בהפניה של רופא מומחה לביצוע הבדיקה.

השתתפות עצמית של המבוטח 20% מהעלות או 150 ש"ח לבדיקה - הגבוה ביניהם.

חוות דעת נוספת לאחר בדיקה אבחונית

בנוסף, יהיה זכאי המבוטח להחזר בשיעור 80% ועד 800 ש"ח עבור חוות דעת נוספת לאחר בדיקה אבחונית ע"י רופא מומחה, פרמקולוג, גנטיקאי או רדיולוג.

בדיקות גנטיות או גנומיות לאפיון והתאמת הטיפול במחלה

המבטח ישתתף במלוא עלות בדיקות גנטיות או גנומיות שבוצעו במעבדה מורשית על סמך הפניה של רופא אשר הבעיה  הרפואית הינה בתחום מומחיותו.

על המבוטח לפנות לקבלת אישור מראש לביצוע הבדיקה ולאפשר למבטח לתאם את הבדיקה עם נותן השירות..

תקופת אכשרה – 3 חודשים.

שיקומית

התייעצות עם רופא שיקומי
השתתפות בשיעור 60% מעלות התייעצות עם מומחה שיקומי לקביעת תכנית טיפול שיקומי כגון שיקום מוטורי, שיקום
נירולוגי, שיקום נשימתי, שיקום הלב ושיקום הדיבור והקול, עד 809 ₪ לכל התייעצות, פעם בשנת ביטוח.

טיפולי שיקום (שלא לאחר ניתוח)
השתתפות בשיעור60% מעלות טיפול שיקומי, עד 182 ₪ לטיפול, ועד 16 טיפולים בשנת ביטוח.

שיקום דיבור (שלא לאחר ניתוח)
השתתפות בשיעור 60% עבור טיפולים לשיקום הדיבור, עקב אובדן מלא או חלקי של כושר הדיבור, עד 182 ₪ לטיפול ועד 16 טיפולים במהלך תקופת הביטוח.

התעמלות שיקומית (שלא לאחר ניתוח)
השתתפות בשיעור 60% ועד 253 ₪ לחודש, ועד 12 חודשים, עבור התעמלות שיקומית לאחר אירוע רפואי.

טיפול פיזיותרפי וטיפולי שיקום
השתתפות בשיעור 60% ועד 182 ₪ לטיפול ועד 20 טיפולים, עבור טיפול פיזיותרפי, ריפוי בעיסוק, או טיפולי שיקום.

אביזרים רפואיים

השתתפות בשיעור 60% ועד 4,000 ₪ בגין אביזרים רפואיים לתקופת הביטוח.

אשפוזית שירותי אשפוז בבית חולים (שלא לצורך ניתוח)

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 505 ש"ח לכל יום אשפוז מחמת מחלה או תאונה, עבור שירותי שמירה או טיפול בבית חולים, החל מהיום הראשון לאשפוז, ולמשך תקופה מרבית בת 14 יום.

בנוסף, מבוטח שגילו מעל 18 שנה יהיה זכאי לפיצוי של 101 ש"ח ליום אשפוז, החל מהיום השמיני לתקופה מרבית בת 14 ימים.

מבוטח שגילו נמוך מ- 18 שנה יהיה זכאי לפיצוי של 202 ש"ח לכל יום אשפוז, החל מהיום השלישי לאשפוז לתקופה מרבית בת 30 יום.

הזכאות למבוגר הינה לתקופת אשפוז אחת בכל שנת ביטוח, ולמבוטח שמתחת לגיל 18 שנים עד 3 תקופות אשפוז בשנה.

תקופת אכשרה – 3 חודשים

כתב שירות "רופא מלווה אישי"

קבלת יעוץ רפואי וליווי בתהליך אבחון מחלה למבוטח המתמודד עם מצב רפואי או מחלה המפורטים בתנאי הפוליסה ע"י רופא מומחה, שילווה אותו ואת בני משפחתו בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה ובמשך הטיפול הרפואי וההחלמה למשך 3 חודשים. האמור יינתן ע"י ספק חיצוני ובתשלום השתתפות עצמית בסך של 380 ₪.

 

 

אבחון מהיר

המבוטח ישתתף בשיעור של 20% ולא יותר מ-600 ₪ עבור שירותי אבחון מהיר פעם בשנת ביטוח. השירות יינתן בבי"ח פרטי ויכלול פגישת יעוץ עם רופא, איסוף מידע, אבחון ראשוני, הפניה ליעוץ רפואי מקצועי, בדיקות אבחוניות ופענוחן ופגישת סיכום עם הרופא הממין ומתן המלצות להמשך.

יובהר שעל המבוטח לשלם לנותן השירות את מלוא עלות הטיפול, ולהגיש תביעה להחזר כספי מחברת הביטוח.

פיצוי והשתתפות בהוצאות רפואיות מיוחדות במקרה של גילוי מחלה קשה

מבוטח יהיה זכאי לפיצוי בסכום של 50,000 ש"ח במקרה של גילוי מחלה קשה, או אירוע רפואי קשה, כהגדרתם בפוליסה:

תוקף הביטוח לגילוי מחלות קשות מסתיים עבור כל מבוטח בהגיעו לגיל 70 שנה.

בנוסף, המבוטח לזכאי להשתתפות המבטח בשיעור 80% מההוצאה ועד 101,095 ₪ עבור הוצאות רפואיות בעת גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי קשה כמפורט בפוליסה, אותם שילם המבוטח במהלך 36 חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח.

כיסוי מיוחד לילדים
היעדרות מלימודים

מבוטח שגילו נמוך מ- 21 שנה, זכאי לפיצוי בגין היעדרות מלימודים בבית הספר כתוצאה ממחלה או תאונה, בסך 200 ש"ח לכל יום היעדרות, החל מהיום ה- 21 להיעדרות, ועד 360 ימים (ימי חופשה וחגים לא יחשבו במניין ימי היעדרות).

אבחון בעיות התפתחות ילדים/ ליקויי למידה

מבוטח שגילו עד 18 שנים יהיה זכאי להשתתפות בשיעור של 60% ועד 2,022 ₪ עבור הוצאות אבחון ע"י רופא מומחה בתחום ו/או ע"י מכון אבחון מוכר ו/או מאבחן המתמחה בין השאר באבחון פסיכו/דידקטי, אבחון הפרעות קשב וריכוז ובדיקות TOVA.

הזכאות היא פעמיים לתקופת ביטוח. 
תקופת אכשרה לסעיף זה 12 חודשים

​טיפול בבעיות התפתחות בילדים

מבוטח שגילו עד 18 זכאי להשתתפות המבטח בשיעור של 60% ועד 121 ₪ לטיפול ולא יותר מ- 40 טיפולים בבעיות התפתחות הילד ו/או ליקוי למידה, במהלך תקופת הביטוח.
הטיפול יינתן על ידי אחד מאלה: פיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק ו/או קלינאי תקשורת ו/או פסיכולוג או באמצעות טיפול שיקומי אחר.

תקופת אכשרה לסעיף זה 12 חודשים

כתב שירות – "רפואה אישית און ליין"

שירות המאפשר קבלת יעוץ רפואי מקוון עם רופא מומחה בתחומי רפואה שונים, באמצעות ספק שבהסדר. השירות כרוך בתשלום השתתפות עצמית בסך 100 ₪. הרופא המומחה יפנה להמשך טיפול במרפאות לרפואה ראשונית, ובמידת הצורך ייתן הפניה לחדר מיון.

 

טיפול להקלה בכאב

המבטח ישתתף בשיעור 80% מעלות טיפול או סדרת טיפולים להקלה או טיפול בכאב, עד לסך של 20,000 ₪ בכל שנת ביטוח.

תקופת אכשרה – 6 חודשים

טכנולוגיות רפואיות מתקדמות
המבטח יישא במלוא העלויות הכרוכות בביצוע טיפול או סדרת טיפולים המבוצעים בישראל באמצעות טכנולוגיות רפואיות, שלא אושרו בפרק הניתוחים בארץ או בחו"ל, ובאישור המבטח מראש.

חבות המבטח בחול לא תעלה על 200,000 ש"ח


השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים
המבוטח יהיה זכאי להטבות והנחות עבור טיפולי שיניים המבוצעים אצל נותני שירות  שבהסכם  עם המבטח. כשהטיפול מבוצע אצל נותני שירות שאינם בהסכם עם המבטח - ההחזר נמוך.

המבוטח יהיה זכאי לטיפולי שיניים המצוינים בטבלת הטיפולים הקבועה בפוליסה, ובכפוף למכסת הטיפולים המצוינת לצד כל טיפול.

 

תקופת אכשרה
מבוטחים חדשים בהצטרפו לאחר התקופות המצויינות בפוליסה יהיו זכאים להשתתפות המבטח בגין טיפולי שיניים משמרים, טיפולי וניתוחי  חניכיים, טיפולים בכירורגיה פה ולסת, וטיפולי יישור שיניים, ללא תקופת אכשרה. טיפולי שיניים פרותטיים (משקמים) ושיקום באמצעות שתלים, יהיו כרוכים בתקופת אכשרה בת 12 חודשים החל מהמועד בו הצטרף המבוטח לתכנית "מקדם בריאות".


 

 

המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
הסתדרות המורים וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page