top of page

איך מצטרפים?

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
 

אופן ההצטרפות  

 

» למילוי טופס הצטרפות מקוון לחץ כאן

 

בכל שאלה בנושא הצטרפות לפוליסת הביטוח, ניתן לפנות למוקד השירות לחברי הסתדרות המורים - מקדם בריאות: 03-9294410

 

תנאי ההצטרפות

הצטרפות מבוטחים שהיו כלולים בהסכם ביטוח קודם

כל המבוטחים על פי הסכם הביטוח הקודם נכון ל- 31.3.2021 יצורפו לביטוח זה ברצף ביטוחי מלא. הביטוח על פי פוליסה זו נכנס לתוקפו במועד תחילת הסכם זה עד ליום 31.3.2026.

 

הצטרפות חבר חדש בהסתדרות המורים

חברים חדשים בהסתדרות המורים ובני משפחתם, שיצטרפו לביטוח תוך 90 יום ממועד תחילת חברותם, יהיו פטורים ממילוי הצהרת בריאות.

מובהר כי לגבי חברים הפטורים ממילוי הצהרת בריאות יחול הסייג בדבר מצב רפואי קיים שמשמעותו:

אם בעת ההצטרפות גיל המבוטח עד 65 שנה, לא יהיה כיסוי ביטוחי למקרה ביטוח הנובע ממצב רפואי קודם, במהלך 12 החודשים הראשונים לביטוח.

אם בעת ההצטרפות  גיל המבוטח מעל 65 שנה, לא יהיה כיסוי ביטוחי למקרה ביטוח הנובע ממצב רפואי קודם, במהלך 6 החודשים הראשונים לביטוח.

הביטוח ייכנס לתוקפו באחד לחודש העוקב למועד בו אושרה קבלתו ע"י המבטח.

 

הצטרפות בני זוג לאחר נישואים

בן/בת זוג שנישא למבוטח/ת, ויצטרף לביטוח במהלך 90 יום ממועד הנישואים, יהיה פטור מהצהרת בריאות ויחולו התנאים בדבר מצב רפואי קיים, כפי שהוסבר קודם.
 

הצטרפות מבוטחים שהיו מבוטחים בהראל

חברי הסתדרות המורים שבמועד הצטרפותם לביטוח היו מבוטחים בביטוח פרטי או קבוצתי בחברת הראל, יוכלו להצטרף לביטוח ברצף ביטוחי, ויהיו זכאים לתגמולי ביטוח לגבי הכיסויים החופפים בהם היו מבוטחים בביטוח הקודם. זאת בתנאי שמילאו הצהרת בריאות בעת הצטרפותם לביטוח הקודם.

 

הצטרפות ילדים

ניתן לצרף לביטוח ילדים שטרם מלאו להם 30 שנה. כמו כן ניתן לצרף את בני הזוג של הילדים ונכדים.

 

צירוף תינוק לביטוח

תינוק ששני הוריו מבוטחים (או הורה אחד במקרה של משפחה חד-הורית) בביטוח זה לפחות 6 חודשים, והתינוק צורף לביטוח תוך 3 חודשים מיום היוולדו, לא יהיה חייב במילוי הצהרת בריאות ובתקופת אכשרה, והכיסוי עבורו יחל מיום היוולדו.

 

תקופת אכשרה

הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח לגבי חלק מהכיסויים כרוכה בתקופת אכשרה. תקופת אכשרה משמעותה כי המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח עבור מקרה ביטוח שארע במהלך תקופת האכשרה. תקופת האכשרה חלה פעם אחת בלבד, מתחילה במועד ההצטרפות לביטוח, ומסתיימת בתום המועד הקבוע לגבי אותו כיסוי ביטוחי.
בדיקות לנשים בהריון וטיפולי פוריות - תקופת אכשרה בת 9 חודשים.

מרפאת מומחים - תקופת אכשרה בת 3 חודשים.

רפואה משלימה וייעוץ דיאטטי - תקופת אכשרה בת 3 חודשים.

יעוץ פסיכולוגי ופסיכיאטרי - תקופת אכשרה בת 3  חודשים. 

בדיקות רפואיות אבחוניות - תקופת אכשרה בת 3 חודשים.

אשפוזית - שירותי אשפוז בבית חולים שלא לצורך ניתוח - תקופת אכשרה בת 3 חודשים.

אבחון מהיר - תקופת אכשרה בת 6 חודשים.

כיסוי מיוחד לילדים - תקופת אכשרה בת 12 חודשים.

טיפולי שיניים פרותטיים משקמים ושיקום באמצעות שתלים - תקופת אכשרה בת 12 חודשים.

 

 

תום הביטוח:
תום תקופת הביטוח עבור כל אחד מהמבוטחים יהיה לפי המוקדם מבין המועדים הבאים:
א. יום תום תקופת הסכם הביטוח שבין בעל הפוליסה למבטח.
ב. היום האחרון בחודש בו סיים המבוטח את חברותו אצל בעל הפוליסה.
ג.  היום האחרון בחודש בו הודיע המבוטח למבטח, בכתב, על הפסקת הביטוח לגביו.
ד. לגבי בן/בת זוג וילדיו שאינם בני העובד המבוטח - היום האחרון בחודש בו הודיע המבוטח על גירושיו.

 

  

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
בעל הפוליסה וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח,
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page