top of page

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח
 

 

הצטרפות לביטוח

המעוניינים להצטרף לביטוח ימלאו בקשת הצטרפות והצהרת בריאות, וקבלתם לביטוח מותנית באישור המבטח. 

להצטרפות יש לפנות למוקד שירות לקוחות "מנורה" בטל' *2000

או במייל: moked-health@menora.co.il

 

להורדת טופס הצטרפות לביטוח לחץ כאן

את טפסי ההצטרפות ניתן גם לקבל בפקס או בדואר, באמצעות פניה למוקד שירות לקוחות "מנורה" בטל' *2000

 

 

הצטרפות עובד חדש לאפקון

עובד חדש באפקון, שיצטרף לביטוח לרובד הבסיסי תוך 90 יום מתחילת עבודתו, יהיה פטור ממילוי הצהרת בריאות.

על מבוטחים אלה יחול סייג בשל מצב רפואי קודם כהגדרתו בפוליסה, שמשמעותו:
לגבי מבוטח שבמועד הצטרפותו לביטוח גילו נמוך מ- 65 שנה, לא יהיה כיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם, במהלך 12 החודשים הראשונים.

לגבי מבוטח מעל 65 שנה, לא יהיה כיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם, במהלך 6 החודשים הראשונים להצטרפותו לביטוח.

עובדים/ חברים שיצטרפו לאחר 90 יום ממועד תחילת עבודתם/חברותם יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות, וקבלתם לביטוח תותנה באישור המבטח.

ההצטרפות לרובד המורחב כרוכה במילוי הצהרת בריאות.

הצטרפות בני זוג לאחר נישואים

בן/בת זוג שנישא למבוטח/ת, ויצטרף לביטוח במהלך 90 יום ממועד הנישואים, יהיה פטור ממילוי הצהרת בריאות לרובד הבסיס, ויחולו התנאים בדבר מצב רפואי קודם כמפורט לעיל.

הצטרפות מבוטחים שהיו מבוטחים במנורה

עובדי אפקון שבמועד הצטרפותם לביטוח היו מבוטחים בביטוח פרטי או קבוצתי בחברת מנורה, יוכלו להצטרף לביטוח ברצף ביטוחי, ויהיו זכאים לתגמולי ביטוח ללא תקופת אכשרה וללא סייג או החרגה, לגבי הכיסויים החופפים בהם היו מבוטחים בביטוח הקודם. זאת בתנאי שמילאו הצהרת בריאות בעת הצטרפותם לביטוח הקודם.

הצטרפות ילדים

ניתן לצרף לביטוח ילדים עד גיל 20.

צירוף תינוק לביטוח

תינוק שנולד למבוטח במהלך תקופת הביטוח, ויצורף לביטוח תוך 90 יום מיום היוולדו, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות בגינו עבור רובד הבסיס, וזכאותו לתגמולי ביטוח אינה כרוכה בתקופת אכשרה. הביטוח ייכנס לתוקפו ביום הולדתו של התינוק.

תקופת אכשרה

עובדי אפקון ובני משפחתם יהיו זכאים לתגמולי ביטוח לאחר תום תקופות האכשרה הנקובות בכל פרק.

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
חב' אפקון החזקות וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page