top of page
דף פרטי הביטוח

שם התכנית: ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי ארגון הסגל האקדמי הזוטר אונ' תל אביב

חב' מבטחת: הראל חברה לביטוח

תאריך תחילת הביטוח: 1/11/2013

תאריך סיום הביטוח: 31/10/2023

זכאים להצטרף: עובדים/מלגאים ובני/ות זוגם, וילדיהם עד גיל 18

תנאי ההצטרפות: עד ל- 31.12.2013 ההצטרפות לרובד הבסיס הייתה אובליגטורית וחויבה בשכר.

  • החל מה-1.1.2014 רובד הבסיס הינו וולנטרי, וכרוך במילוי טופס הצטרפות ואישור המבטח. ההורדה בגין רובד הבסיס מנוכה מהשכר.

  • עובדים חדשים שיצטרפו בתוך 90 יום פטורים ממילוי הצהרת בריאות בגין רובד הבסיס.

  • הצטרפות לרובד ההרחבה וולנטרית, וכרוכה במילוי טופס הצטרפות והצהרת בריאות.

  • צירוף בני משפחה כפוף למילוי טופס הצטרפות והצהרת בריאות לשני הרבדים (בסיס והרחבה).


סבסוד מעביד: אין

פרמיה לתשלום לחברים מועסקים: (המחיר בשקלים)

פרמיה לתשלום למלגאים:

 

 

פרמיה לתשלום לפורשים:

 

הפרמיות צמודות למדד שפורסם ב15.07.2018

bottom of page