top of page

איך מצטרפים?

הצטרפות לביטוח
  • ההצטרפות לביטוח הינה רצונית (וולונטרית).
    המעוניינים להצטרף יפנו לחברת איילון, בקו ייעודי לחברי הסגל: 1700-720-012 שלוחה 1

  • ניתן לפנות גם באמצעות המייל, לכתובת: :mtov@ayalon-ins.co.il

  • להורדת טופס הצטרפות לחץ כאן

  • לאחר שחברת הביטוח תאשר את הקבלה לביטוח, התשלום ייעשו באמצעות כרטיס אשראי של המבוטח .

 

תנאי ההצטרפות לביטוח

כל חברי הסגל האקדמי הבכיר שהיו מבוטחים בהסדר הביטוח הקודם בחברת הראל, צורפו לרובד הבסיסי, ברצף ביטוחי ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וללא תקופת אכשרה, ללא תשלום.

 

הצטרפות עובדים חדשים

עובדים חדשים בסגל האקדמי הבכיר ובני משפחתם, שיצטרפו לביטוח תוך 90 יום מתחילת חברותם בארגון הסגל, יהיו פטורים ממילוי הצהרת בריאות, והזכאות לתגמולי ביטוח לא תהיה כרוכה בתקופת אכשרה. על מבוטחים אלה יחול סייג בשל מצב רפואי קודם כהגדרתו בפוליסה, שמשמעותו:

לגבי מבוטח שבמועד הצטרפותו לביטוח  גילו נמוך מ- 65 שנה - לא יהיה כיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם, במהלך 12 החודשים הראשונים

לגבי מבוטח שגילו מעל 65 שנה -  לא יהיה כיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם, במהלך 6 החודשים הראשונים להצטרפותו לביטוח

עובדים שיצטרפו לאחר 90 יום ממועד תחילת עבודתם, יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות, וקבלתם לביטוח תותנה באישור המבטח.

 

הצטרפות בני/בנות זוג לאחר נישואים

בן/בת זוג שיינשא למבוטח/ת, ויצטרף לביטוח במהלך 90 יום ממועד הנישואים או מהמועד בו הוכרו כידועים בציבור, יהיה פטור ממילוי הצהרת בריאות לאותם רובדי ביטוח בהם מבוטח העובד, הזכאות לתגמולי ביטוח לא תהיה כרוכה בתקופת אכשרה, ויחולו התנאים בדבר מצב רפואי קודם, כמפורט לעיל.

ההצטרפות תיכנס לתוקף באחד לחודש העוקב למועד בו אישר המבטח את הצטרפות לביטוח.
לאחר תקופה זו ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות, ואישור מאת המבטח על הקבלה לביטוח, ותחול תקופת אכשרה כנקוב בפרקי הפוליסה.

 

צירוף תינוק שנולד  

תינוק שנולד שיצורף לביטוח תוך 180 יום מיום היוולדו, יצורף לביטוח בכפוף למילוי טופס הצטרפות, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות בגינו. זכאותו לתגמולי ביטוח לא תהיה כרוכה בתקופת אכשרה, וללא כל סייג או החרגה בגין מצב רפואי קודם.  תוקף הביטוח עבורו יהיה החל ממועד היוולדו.
לאחר תקופה זו ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות, ואישור מאת המבטח על הקבלה לביטוח, ותחול תקופת אכשרה כנקוב בפרקי הפוליסה.

 

הצטרפות ילדי עובדים

ילדי חברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר שטרם מלאו להם 30 שנה, זכאים להצטרף לביטוח.
 

מבוטחים המבוטחים בביטוח פרטי או קולקטיבי אחר

מבוטחים שבמועד הצטרפותם לביטוח זה מבוטחים בביטוח פרטי או קולקטיבי אחר בחברת איילון, יהיו זכאים להצטרף לביטוח ברצף ביטוחי מלא לגבי הכיסויים והסכומים החופפים. לגבי כיסוים וסכומים גבוהים יותר יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות ותחול עליהם תקופת אכשרה כנקוב בפרקי הפוליסה.

 

אופן ביטול הביטוח
מבוטח המעוניין לבטל את הביטוח, יגיש בקשה בכתב לחברת איילון לכתובת מייל: mtov@ayalon-ins.co.il או בפקס 072-2469685 .

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
ארגון הסגל האקדמי הבכיר וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page