top of page

 

שם התכנית: ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי אפקון החזקות בע"מ

חב' מבטחת: מנורה חברה לביטוח

תאריך תחילת הביטוח: 1/10/2018

תאריך סיום הביטוח: 30/09/2023

זכאים להצטרף: העובדים ובני/ות זוגם, וילדיהם

תנאי ההצטרפות: ההצטרפות לרובד הבסיס הינה אובליגטורית, משמע  כל עובדי אפקון  הזכאים) בעלי ותק של לפחות 3 שנים) בהתאם לרשימה שתועבר למבטחת מראש, יצורפו באופן אוטומטי, ללא צורך במילוי טפסי הצטרפות וללא הצהרת בריאות, ובמימון מלא של בעל הפוליסה לרבות גילום שווי מס.

 

ההצטרפות לרובדי הרחבה א' ו-ב' הינה וולונטרית, וכרוכה במילוי טופס הצטרפות והצהרת בריאות, וקבלת אישור המבטח. התשלום בגין רובדי ההרחבה ייעשה באמצעות אמצעי גביה אישי.

 

עובדים חדשים שיצטרפו לביטוח בתוך 90 יום ממועד תחילת עבודתם יהיו פטורים ממילוי הצהרת בריאות בגין רובד הבסיס.

צירוף בני משפחה כפוף למילוי טופס הצטרפות והצהרת בריאות לכל הרבדים (רובד בסיס, הרחבה א' והרחבה ב').

 

סבסוד מעביד: קיים לעובדים בעלי ותק של 3 שנים ומעלה.

 

פרמיה חודשית עבור רובד בסיס -

פרמיה חודשית בש"ח עבור רובד הרחבה א' -

פרמיה חודשית עבור רובד הרחבה ב':

*הצטרפות לרובד הרחבה ב' מותנית בהצטרפות לרובד הרחבה א'.

 

המדד היסודי: מדד ספטמבר 2018 המפורסם בתאריך 15/10/2018

bottom of page