top of page

דף פרטי הביטוח

שם התכנית: ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי ולעמיתי קרנות הסוהרים ובני משפחותיהם

חב' מבטחת: הראל חברה לביטוח

תאריך תחילת הביטוח: 1/1/2021

תאריך סיום הביטוח: 31/12/2025

זכאים להצטרף: העובדים ובני/ות זוגם, ילדיהם ובני זוגם, ונכדיהם

תנאי ההצטרפות: חובת מילוי הצהרת בריאות, למעט עובדים ב90 הימים הראשונים לעבודתם, 90 ימים לאחר הנישואים לצירוף בן/בת הזוג ו-180 ימים לאחר הולדת תינוק.

סבסוד מעביד: אין

פרמיה לתשלום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*מילד רביעי ואילך – ללא פרמיה

הפרמיות צמודות למדד שהתפרסם ב- 15/12/2020

עדכון פרמיה: במעבר בין קבוצות גיל, במועדים הקבועים בהסכם.

 

 

 

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
קרנות הסוהרים וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page