top of page

תקציר הכיסויים 

הזכאות לתגמולי ביטוח כפופה לתנאי ההצטרפות והקבלה לביטוח,

וכן לסייגים והחריגים הכלליים והחריגים הקבועים בכל סעיף או פרק בפוליסה.

 

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

הביטוח כולל את הכיסויים הבאים:

 • ביטוח להשתלות וטיפולים רפואיים מיוחדים בחו"ל

 • ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

 • ביטוח לתרופות שלא בסל הבריאות

 • ביטוח להוצאות רפואיות מיוחדות

 • ביטוח לניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל "מהשקל הראשון"

 • ביטוח לניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניוח בישראל במסלול משלים שב"ן

 • שירותי אשפוז, סיוע ושיקום לאחר ביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח בישראל

 • מרפאת מומחים ובדיקות אבחון

 • הוצאות רפואיות נוספות

 

עיקרי הכיסוי:
השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל

מבוטח זכאי לביצוע השתלה בחו"ל. סכום הביטוח עבור השתלה הינו 4,500,000 ש"ח.

מסלול פיצוי חד פעמי מיוחד בגין מחלה קשה – פיצוי בסך 350,000 ש"ח.

המבוטח זכאי לביצוע או טיפול מיוחד בחו"ל בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • לא ניתן לבצעו בישראל.

 • טרם נצבר ניסיון מוכח בביצוע הניתוח, או הטיפול הרפואי ואין לו טיפול חלופי.

 • זמן ההמתנה לטיפול עלול לסכן את בריאותו של המבוטח או להחמירו.

 • סיכויי ההצלחה של הטיפול בחו"ל גבוהים משמעותית מביצוע הטיפול בישראל.

 • קיימת סכנה לחיי המבוטח.

 • הטיפול נדרש כדי למנוע נכות צמיתה העולה על 50%.

סכום הביטוח עבור טיפול רפואי או ניתוח בחו"ל – 1,200,000 ₪.

 

הכיסוי הביטוחי עבור שירותים הכרוכים בביצוע השתלה בחו"ל או טיפול מיוחד בחו"ל כולל:
 • הוצאות הערכה רפואית.

 • הוצאות בגין טיפול רפואי לצורך ביצוע ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל

 • הוצאות השגת ושימור איבר להשתלה

 • הוצאות שהות בבית חולים והוצאות אשפוז.

 • הוצאות שימוש בלב מלאכותי עד לביצוע ההשתלה.

 • הוצאות הצוות המנתח וחדר ניתוח.

 • הוצאות הטסת המבוטח ומלווה.

 • הוצאות הטסת רופא.

 • הוצאות הטסה רפואית.

 • הוצאות העברה יבשתית.

 • הוצאות מגורים וכלכלה.

 • הוצאות המשך טיפולים בחו"ל.

 • המשך טיפול בישראל

 • הוצאות הטסת גופה

 • הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל לביצוע השתלה או לביצוע טיפול מיוחד.

 • גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה בארץ או בחו"ל למבוטח מעל גיל 21 -7,500 ₪ לחודש לתקופה בת 24 חודשים. למבוטח עד גיל 21  תשולם גמלה בסך 2,500 ₪ לחודש למשך תקופה בת 24 חודשים. (לא כולל השתלת מח עצם)

 • גמלת החלמה לאחר ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל: למבוטח מעל גיל 21: 3,500 ₪ לחודש למשך 6 חודשים. למבוטח מתחת גיל 21: 1,750 ₪ לחודש למשך 6 חודשים.

 • פיצוי חד פעמי בסך 10,000 ₪ בגין ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל.

ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

במקרה של ניתוח שתואם עם המבטח – שיפוי מלא עבור ההוצאות הרפואיות הקשורות בניתוח.

במקרה של ניתוח שלא תואם מראש עם המבטח – שיפוי בשיעור 200% מעלות שירותי ניתוח ואשפוז עבור ביצוע ניתוח דומה בישראל.

האשפוז לאחר ניתוח העולה על 5 ימים רצופים – החזר הוצאות שהייה כולל מלווה עד 1,000 ₪ ליום ועד 30 ימים. (במקרה של קטין – הוצאות שהייה עבור שני מלווים).

טיפול מחליף ניתוח שבוצע בחו"ל שאושר ותואם מראש עם המבטח – שיפוי מלא

טיפול מחליף ניתוח שבוצע בחול ללא אישור ותיאום מראש עם המבטח – שיפוי בשיעור 200% מעלות ביצוע ניתוח אותו בא הטיפול להחליף, אם היה מבוצע בישראל.

 

תרופות שלא בסל הבריאות

המבוטח זכאי למימון תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, או תרופות שכלולות בסל הבריאות אך להתוויה השונה מהדרוש למבוטח, תרופות off label, תרופת יתום או טיפול תרופתי מיוחד בהתאמה אישית.

הזכאות מותנית בכך שהטיפול התרופתי לו זקוק המבוטח מוכר ע"י רשות המוסמכת בישראל או במדינות מוכרות  אחרות, כגון: ארה"ב, מדינות החברות באיחוד האירופי, קנדה אוסטרליה וכד', או הטיפול נתמך במחקרים או פרסומים בעלי שם.

סכום הביטוח הינו 4,000,000 ש"ח לכל תקופת הביטוח, ולתרופה מיוחדת ובהתאמה אישית עד 600,000 ₪.

המבוטח יישא בהשתתפות עצמית של 250 ש"ח לכל מנה חודשית של תרופה. ההשתתפות העצמית הינה עבור 2 תרופות לכל היותר. עבור כל תרופה נוספת שעלותה מעל 250 ש"ח, יהיה המבוטח פטור מהשתתפות עצמית.

תרופה שעלותה מעל 2,500 ₪ - פטורה מהשתתפות עצמית. כמו כן אין השתתפות עצמית עבור טיפול תרופתי לצורך טיפול במחלת סרטן. כמו כן לחולי סרטן יינתן החזר עבור תוספי מזון ויטמינים ומינרלים הניתנים בשילוב טיפול תרופתי,  בשיעור 80% מההוצאה, עד 1,000 ₪ לחודש, ולתקופה של עד 36 חודשים.

 

הוצאות רפואיות מיוחדות
במקרה של אחת מהמחלות המפורטות בפוליסה, המבוטח זכאי להחזר הוצאות רפואיות בשיעור 80% ועד 50,000 ₪ בכל תקופת הביטוח, מההוצאות אותם שילם במהלך 36 חושים ממועד גילוי המחלה. במקרה של גילוי מחלת הסרטן: 80% ועד 100,000 ₪ .

 

ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

המבוטח זכאי למימון המבטח עבור ניתוח או טיפול מחליף ניתוח המבוצע בישראל במהלך תקופת הביטוח, באמצעות רופא ו/או מוסד רפואי אשר יש למבטח עמו הסדר ניתוח.

הכיסוי כולל:

 • שלוש התייעצויות בכל שנת ביטוח. התייעצות עם נותן שירות שאינו בהסכם – עד לתקרה של 1,500 ₪ להתייעצות.

 • שכר מנתח

 • שכר רופא מרדים

 • הוצאת חדר ניוח

 • ציוד מתכלה

 • שתלים

 • תרופות במהלך הניתוח והאשפוז

 • בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח

 • הוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז.

 

יובהר כי התשלומים יבוצעו לנותני השירות שבהסדר ניתוח בלבד, ולא ישולם למבוטח החזר בגין הוצאות שהוציא, אף אם שילם לנותן שירות שבהסדר.

 

תקופת אכשרה: 3 חודשים, ניתוחים הקשורים בהריון ולידה: 12 חודשים

 

ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל במסלול משלים שב"ן

זכאותו של מבוטח לקבלת תגמולי ביטוח עפ"י מסלול זה, מותנית במיצוי זכאותו במסגרת תכנית שב"ן מוכרת בה הוא חבר.

המבוטח יפנה תחילה לשב"ן בה הוא חבר, וימצה את זכאותו בהתאם לתנאי השב"ן. לאחר מכן ומוקדם ככל שניתן, יעביר המבוטח למבטח את אישור הזכאות הכתוב שקיבל מהשב"ן.

 

המבוטח זכאי למימון המבטח עבור ניתוח או טיפול מחליף ניתוח המבוצע בישראל במהלך תקופת הביטוח, באמצעות רופא ו/או מוסד רפואי אשר יש למבטח עמו הסדר ניתוח.

הכיסוי כולל:

 • שלוש התייעצויות בכל שנת ביטוח. התייעצות עם נותן שירות שאינו בהסכם – עד לתקרה של 1,500 ₪ להתייעצות.

 • שכר מנתח

 • שכר רופא מרדים

 • הוצאת חדר ניוח

 • ציוד מתכלה

 • שתלים

 • תרופות במהלך הניתוח והאשפוז

 • בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח

 • הוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז.

 

בקרות מקרה ביטוח יהיה זכאי המבוטח לכיסוי שמעבר למלוא הזכויות המוקנות לו במסגרת תכנית השב"ן שבה הוא חבר.

במקרים בהם אין השב"ן מכסה מקרה ביטוח למבוטח בלבד, יהיה המבוטח זכאי לשיפוי הוצאותיו עד לסכום ההפרש שבין זכאותו לתגמולי ביטוח עפ"י פוליסה זו לבין ההוצאות שהיו משולמות לו במקרה של מימון ההוצאות ע"י תכנית השב"ן שבה הוא חבר.

תקופת אכשרה: 3 חודשים, ניתוחים הקשורים בהריון ולידה: 12 חודשים

שירותי אשפוז, סיוע ושיקום לאחר ביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח בישראל

המבוטח זכאי להחזרים עבור שירות רפואי או שיקומי שניתנו למבוטח בישראל לאחר ביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח בישראל.   

 

הכיסוי כולל:

שכר אח/ות פרטי/ת בבית חולים בישראל לאחר ביצוע ניתוח

החזר בשיעור 80% ועד 320 ₪ ליום, מהיום שלאחר ביצוע הניתוח ועד 14 ימי אשפוז עבור שירותי אחות פרטית, שירותי שמירה וכוח עזר בעת שהותו של המבוטח בבי"ח בישראל.

סיוע לבני משפחה במקרה של אשפוז המבוטח בבית חולים בישראל לצורך ביצוע ניתוח.

מבוטח שגילו עד 67 שאושפז בבי"ח לצורך ניתוח המרוחק 80 ק"מ ממקום מגורים, לתקופה העולה על 4 ימים, יהיה זכאי להחזר הוצאות שהיה של כלל בני משפחתו מדרגה ראשונה, במלונית או בית מלון הסמוך לביה"ח למשך תקופת האשפוז, בשיעור של 80% ועד 400 ₪ ליום לכלל בני המשפחה. החל מהיום החמישי ועד 14 ימים.

שירותי הסעה באמבולנס והיטס רפואי

העברת המבוטח באמבולנס מביתו לבי"ח או בין בתי חולים לצורך ביצוע ניתוח  או לאחריו, בהתאם לתעריף מד"א. כנ"ל לגבי טיסות פנים בהתאם לתעריף חברת תעופה סדירה.

החלמה ו/או שיקום לאחר ניתוח, בבית החלמה מוכר

עבור הוצאות החלמה ושיקום בבית החלמה מוכר לאחר ניתוח מוח, גב או לב, או ניתוח אחר בגינו היה המבוטח מאושפז מעל 5 ימים.

המבוטח יקבל החזר בשיעור 80% מההוצאה ועד 750 ש"ח לכל יום החלמה, ועד 14 ימים, ובתנאי שהצורך בהחלמה נקבע ע"י רופא מומחה.

שירות למבוטח המרותק לביתו, לאחר ביצוע ניתוח

מבוטח שטרם מלאו לו 67, אשר שוחרר מבי"ח לאחר ניתוח ונמצא כמי שמרותק לביתו יהיה זכאי להחזר הוצאות בשיעור של 80% ועד 5,000 ₪ עבור ההוצאות שלהלן שניתנו לו בביתו במהלך 90 הימים ממועד שחרורו מבית החולים:

 • שירותי אח/ות פרטי לצורך טיפול רפואי ועד 250 ₪ לכל ביקור.

 • שירות רופא בבית לצורכי בדיקה וביקורת ועד 350 ₪ לכל ביקור.

 • שירותי טיפול וסיוע תפקודי ע"י מטפל/ת שאינו בן משפחה החזר עד 180 ₪ לכל יום ועד 30 ימים.

 מרפאת מומחים ובדיקות אבחון

התייעצות עם רופא מומחה

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 800ש"ח לכל התייעצות עם רופא מומחה.

רופא מומחה הינו רופא שהוכר כמומחה בתחום רפואי מסוים, על ידי משרד הבריאות במדינת ישראל.

המבוטח זכאי לעד 3 התייעצויות במהלך שנת ביטוח אחת.

תקופת אכשרה – 6 חודשים

 

שירות רופא מלווה

מבוטח יהיה זכאי להחזר בשיעור 80% ועד 2,500 ₪ לשירותי רופא מלווה בעת אירוע רפואי, פעם אחת בתקופת הביטוח.

תקופת אכשרה –6 חודשים

 

חוות דעת של רופא מומחה במהלך אשפוז המבוטח בבי"ח ציבורי

החזר עבור עלות חוות דעת שניה של רופא מומחה שאינו נמנה עם צוות הרופאים בבית החולים בו מאושפז המבוטח, בשיעור 80% ועד 2,500 ₪.

תקופת אכשרה –6 חודשים

חוות דעת רפואית בחו"ל

המבוטח  זכאי להתייעצות עם רופאים מומחים בחו"ל, בהשתתפות בשיעור 80% מההוצאה ועד לסכום של 7,000 ש"ח, פעם אחת בתקופת ביטוח.

במקרים חריגים בהם הרופא בחו"ל קבע כי נסיעה לחו"ל הינה חיונית לקבלת הייעוץ, ישתתף המבטח בעלות כרטיס טיסה, ובסכום של 21,000 ש"ח לכל יום שהות, ועד 7 ימי שהות.

תקופת אכשרה – 6 חודשים

בדיקות אבחוניות

המבוטח זכאי להשתתפות בשיעור 80% ועד 10,000 ש"ח בכל שנת ביטוח, עבור בדיקות אבחון כגון: אולטרא-סאונד, C.T ,M.R.I , בדיקות מעבדה, וכל בדיקה הנדרשת לאבחון מחלתו של המבוטח. הכיסוי מותנה בהפניה של רופא מומחה לביצוע הבדיקה.

ההשתתפות העצמית של המבוטח הינה בשיעור 20% מהעלות או 250 ש"ח לכל בדיקה, הגבוה מבניהם.

בדיקות גנטיות או גנומיות לאפיון והתאמת הטיפול במחלה

 מלוא העלות ועד תקרה של 40,000 ₪.

תקופת אכשרה –6 חודשים

 

חוות דעת נוספת לאחר בדיקה אבחונית

החזר בסך 80% ועד 800 ₪ עבור כל התייעצות לאחר בדיקה אבחונית או בדיקה פתולוגית, לצורך פענוח ממצאי הבדיקה או קבלת חוות נוספת בגינה.

תקופת אכשרה –6 חודשים

 

שירותי אבחון מהיר

שירות הניתן במסגרת ביח פרטי בישראל הכולל רופא ממיין המייעץ ומכוון להתייעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות, פענוחן ופגישת סיכום בתשלום השתתפות עצמית שלא תעלה על 600 ש"ח

תקופת אכשרה –6 חודשים

אביזרים רפואיים
המבוטח זכאי להשתתפות המבטח עבור רכישת אביזרים רפואיים שנרכשו במהלך תקופת הביטוח עפ"י המלצה בכתב מאת רופא מומחה, בשיעור של 60% ועד תקרה של 7,000 ₪ לכל תקופת הביטוח.

תקופת אכשרה –6 חודשים

 

 

מנוי למשדר קרדיולוגי

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 160 ש"ח לחודש, לתקופה מרבית בת 24 חודשים, עבור דמי מנוי לשירות משדר קרדיולוגי. הזכאות הינה במקרים הבאים: המבוטח אובחן כסובל ממחלת לב איסכמית או עבר אוטם שריר הלב במהלך שלושה חודשים טרם רכישת המנוי, אובחן במבוטח צורך בניתוח לב, המבוטח סובל מהפרעות קצב המסכנות את חייו.

תקופת אכשרה – 6 חודשים

 

שיקום דיבור וראיה

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 80% מההוצאה ועד 120 ש"ח לטיפול, עד 16 טיפולים במהלך תקופת הביטוח, עבור טיפולים לשיקום הדיבור ו/או הראיה, עקב אובדן חלקי או מלא של כושר הדיבור או הראיה.

תקופת אכשרה –6 חודשים

 

התעמלות שיקומית

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח עד לסכום של 180 ₪ לכל חודש ותקופה של עד 12 חודשים עבור התעמלות שיקומית לאחר אירוע רפואי ועפ"י הוראת רופא שהבעיה הינה בתחום מומחיותו.

תקופת אכשרה –6 חודשים

 

טיפול פיזיותרפי וטיפולי שיקום

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בעלות של 80% מההוצאה בפועל ועד 250 ₪ לטיפול ועד 10 טיפולים בשנה עבור טיפולי פיזיותרפיה/הידרותרפיה/ריפוי בעיסוק או כל טיפול שיקומי אחר שניתנו לו עפ"י הוראת רופא שהבעיה הינה בתחום מומחיותו. (לאחר ביצוע ניתוח יהיה זכאי המבוטח ל-10 טיפולים נוספים במהלך 6 חודשים לאחר ביצוע הניתוח).

תקופת אכשרה –6 חודשים

 

בדיקות לנשים בהריון וטיפולי פוריות

מבוטחת זכאית להשתתפות המבטח עבור בדיקות הריון כמפורט להלן:

 

בדיקות לנשים בהריון

בדיקות הריון ולידה כגון: סריקה על-קולית, מי שפיר, שקיפות עורפית, חלבון עוברי, בדיקת כרומוזומים לשלילת תסמונת דאון וכד'.

המבוטחת זכאית להשתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 3,000 ש"ח לכל הבדיקות יחד בכל הריון.

אם המבוטחת נושאת תאומים או יותר, תקרת ההחזר תהיה 5,000 ₪ לכל הריון.
תקופת אכשרה לסעיף זה 9 חודשים

 

בדיקות גנטיות טרום הריון

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בשיעור של 80% ועד 1,250 ש"ח עבור ביצוע בדיקות גנטיות לשלילת מומים מולדים, במקרים בהם הבדיקה אינה ממומנת ע"י סל הבריאות.

הזכאות הינה פעם אחת בתקופת הביטוח.
תקופת אכשרה לסעיף זה 9 חודשים

 

טיפולי פוריות והפריה חוץ-גופית

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח עבור טיפולי פריון ו/או הפריה שבוצעו במהלך תקופת הביטוח. השתתפות המבטח הינה בשיעור 80% ועד 10,000 ש"ח לכל לידה, עבור לידה ראשונה ושנייה (ללא תלות במספר הילדים בכל לידה).

הכיסוי כולל את כל המרכיבים והשלבים בביצוע טיפוליי פוריות והפריה לרבות השגת תרומת ביצית.

כמו כן המבטח ישתתף ב-80% מהעלויות עבור טיפולים לפריון הגבר עד 10,000 ש"ח.


תקופת אכשרה לסעיף זה 9 חודשים

 

ניתוח לצורך פריון והפריה

המבטח יישא במלוא העלות הכרוכה בביצוע ניתוח לתורך פריון והפריה אשר אינו מכוסה במסגרת פרק הניתוחים.

תקופת אכשרה לסעיף זה 9 חודשים

 

מעקב הריון

מבוטחת זכאית להשתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 400 ש"ח לכל ביקור אצל רופא מומחה לצורך מעקב הריון.

הזכאות הינה ל- 3 ביקורים במהלך כל הריון.

 תקופת אכשרה לסעיף זה 9 חודשים

  

שמירת הריון באשפוז

מבוטחת שאושפזה בבית חולים כתוצאה מסיבוכי הריון לתקופת אשפוז העולה על 14 ימים, תהיה זכאית לפיצוי יומי בסך של 100 ₪, החל מהיום ה-14 ולא יותר מ-5,000 ₪ לכל הריון.

תקופת אכשרה לסעיף זה 9 חודשים

 

אם פונדקאית

הזכאות לבדיקות נשים בהריון וטיפולי פוריות תחול גם לגבי אם פונדקאית בנסיבות בהן נבצר מהמבוטחת להיכנס להריון עקב בעיה רפואית בלבד.

תקופת אכשרה לסעיף זה 9 חודשים

 

כיסוי מיוחד לילדים

 בעיות הרטבה
מבוטח שגילו מעל 5 שנים זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 700 ₪ לטיפול ועד שני טיפולים למניעת הרטבה.

תקופת אכשרה – 12 חודשים

 

אבחון בעיות התפתחות ילדים/ ליקויי למידה

מבוטח שגילו  עד 18 שנים, זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 1,200 ₪ עבור הוצאות אבחון ע"י רופא מומחה בתחום, ו/או ע"י מכון אבחון מוכר ו/או מאבחן המתמחה בין השאר באבחון פסיכו/דידקטי, אבחון הפרעות קשב וריכוז ובדיקות TOVA .

הזכאות היא אחת לתקופת ביטוח.

 

המבטח ישתתף בעלות אבחון נוסף למבוטח שגילו עד 18 ובתנאי שהאבחון הינו בהמלצה רופא מומחה והמבוטח מטופל תרופתית ועד לסכום של 1,800 ₪ אחת לתקופת ביטוח.

תקופת אכשרה - 12 חודשים

 

טיפול בבעיות התפתחות בילדים

מבוטח שגילו עד 18 שנים זכאי להשתתפות המבטח בשיעור של 80% ועד120 ₪ לטיפול, ולא יותר מ- 30 טיפולים, בבעיות התפתחות הילד ו/או ליקוי למידה במהלך תקופת הביטוח.

הטיפול יינתן על ידי אחד מאלה: פיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק ו/או קלינאי תקשורת ו/או פסיכולוג .

 

תקופת אכשרה לסעיף זה 12 חודשים

  

יעוץ פסיכולוגי

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 250 ש"ח לכל טיפול, עד 12 טיפולים פסיכולוגיים בכל שנת ביטוח.

הזכאות הינה עבור טיפולים פסיכולוגיים שניתנו ע"י פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי.

תקופת אכשרה – 6 חודשים

 

רפואה משלימה וייעוץ דיאטטי

המבוטח  זכאי לעד 12 טיפולים ברפואה משלימה, המפורטים בתנאי הפוליסה, במהלך כל שנת ביטוח, בהשתתפות המבטח בשיעור 80% מההוצאה ועד 120 ש"ח לטיפול.

קבלת טיפולים כפופה לאישור מרופא המטפל על הבעיה הרפואית בגינה מתבקש הטיפול.

תקופת אכשרה –6 חודשים

 

טיפול לריפוי או הקלה בכאב

המבטח ישתתף ב-80% מהעלות עבור טיפול או סדרת טיפולים להקלה או טיפול בכאב עד לסך של 10,000 ₪ בכל תקופת הביטוח.

תקופת אכשרה –6 חודשים

 

טיפולים בתא לחץ

המבטח ישתתף ב-80% מההוצאות ועד לסך של 250 ₪ לטיפול ועד 30 טיפולים בכל תקופת הביטוח, עבור טיפולים בחמצן במצבים רפואיים עפ"י המלצת רופא מומחה שהבעיה הינה בתחום מומחיותו (לא כולל טיפולים למטרות יופי או אסתטיקה).

 

שירותי סיוע באשפוז (שלא לצורך ניתוח)

המבוטח זכאי להשתתפות המבטח בשיעור 80% ועד 320 ש"ח לכל יום אשפוז, עבור שירותי אחות לשמירה או טיפול בבית חולים. הזכאות הינה החל מהיום שלאחר יום האשפוז ולמשך תקופה מרבית בת 14 יום.

  

  

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
קרנות הסוהרים וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח,
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page