top of page

איך מצטרפים?

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

הצטרפות לביטוח

ההצטרפות לביטוח הינה רצונית (וולונטרית).

להצטרפות יש לפנות לחברת איילון, בטלפון: 072-2227357

לאחר שחברת הביטוח תאשר את הקבלה לביטוח, התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי של המבוטח.

 

הצטרפות חברים שהיו מבוטחים בהסדר הביטוח הקבוצתי הקודם

חברים ובני משפחתם שהיו מבוטחים בהסדר הביטוח הקודם בחברת איילון שהסתיים ב- 31.3.2023, יצורפו באופן אוטומטי לרובד הבסיסי ולרובדי הרשות ברצף ביטוחי מלא. 
חברים שלא היו כלולים בהסדר הביטוח הקודם, ויגישו בקשת הצטרפות עבורם ועבור בני/בנות זוגם וילדיהם בתוך 90 יום ממועד תחילת ההסכם (1.4.2023) יצורפו לביטוח ללא צורך בהצהרת בריאות, אך יחול עליהם הסייג בשל מצב רפואי קודם כאמור בס' 3 בפרק ב'. על מבוטחים אלה לא יחולו תקופות האכשרה למעט תקופת אכשרה לגבי בדיקות סקר תקופתיות.

 

הצטרפות מבוטחים חדשים

חברים חדשים אצל בעל הפוליסה, שחברותם החלה לאחר מועד תחילת הסכם הביטוח (1.4.2023), ויגישו בקשת הצטרפות עבור בני/בנות זוגם וילדיהם, יצורפו בכפוף למילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות. על מבוטחים אלה יחול סייג בשל מצב רפואי קודם כאמור בס' 3 בפרק ב', ויחולו תקופות האכשרה הקבועות בכל פרק או סעיף בפוליסה.

על אף האמור לעיל, חברים חדשים אצל בעל הפוליסה, שחברותם החלה לאחר מועד תחילת הסכם הביטוח (1.4.2023), ויגישו בקשת הצטרפות עבורם ועבור בני/בנות זוגם וילדיהם תוך 90 יום  ("תקופת ההצטרפות") ממועד רישומם בפנקס הפסיכולוגים, יצורפו לביטוח בכפוף למילוי טופס הצטרפות וללא צורך במילוי הצהרת בריאות. על מבוטחים אלה לא יחול סייג בשל מצב רפואי קודם כאמור בס' 3 בפרק ב', ולא יחולו תקופות האכשרה למעט תקופת אכשרה לגבי בדיקות סקר תקופתיות.

 

חברים המבוטחים בביטוח פרטי או קולקטיבי אחר

חברים ובני משפחתם שיבקשו להצטרף לביטוח, ובמועד הצטרפותם לביטוח זה מבוטחים בביטוח פרטי או בביטוח קבוצתי אצל המבטח או אצל מבטח אחר, יהיו זכאים להצטרף לביטוח זה בכפוף למילוי טופס הצטרפות, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וחיתום רפואי, וזאת אך ורק לגבי הכיסויים הביטוחיים החופפים  בין הביטוח האחר לביטוח עפ"י פוליסה זו בלבד. יובהר כי הזכאות להצטרף לביטוח זה ללא צורך במילוי הצהרת בריאות מותנית בכך שהביטוח האחר בוטל או הופסק לגביהם, ובקשת ההצטרפות הוגשה תוך 90 יום ממועד תום תוקף הביטוח האחר עבורם. על מבוטחים אלה לא יחול סייג בשל מצב רפואי קודם כאמור בס' 3 בפרק ב', ולא יחולו תקופות האכשרה לגבי כיסויי ביטוח חופפים.

 

צירוף תינוק לביטוח

תינוק של מבוטח שנולד במהלך תקופת הביטוח, ואשר במהלך 180 ימים ממועד היוולדו תוגש בקשה בכתב לצרפו לביטוח, יצורף ללא מילוי הצהרת בריאות, ללא חיתום רפואי, ולא תחול תקופת אכשרה כלשהי,  וזכאותו לתגמולי ביטוח ותוקף הביטוח עבורו יחלו למפרע ממועד היוולדו.

 

צירוף בן/בת זוג שנישא לחבר מבוטח

בן/בת זוג שינשאו לחבר מבוטח, וילדיו, יהיו זכאים להצטרף לביטוח תוך 90 יום ("תקופת הצטרפות") ממועד הנישואים או מהמועד בו הוכרו כידועים בציבור של החבר. ההצטרפות תהיה לרובד הבסיס ולרובדי הרשות, בהתאם לרובדי הביטוח בהם מבוטח החבר. ההצטרפות בכפוף למילוי טופס הצטרפות וללא צורך במילוי הצהרת בריאות. על מבוטחים אלה לא יחול סייג בשל מצב רפואי קודם כאמור בס' 3 בפרק ב', ולא יחולו תקופות האכשרה למעט תקופת אכשרה לגבי בדיקות סקר תקופתיות.

פרישה של מבוטח מהביטוח וצירופו בשנית

מבוטחים שמסיבה כלשהי פרשו מביטוח זה וחזרו בהם, יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות. הצטרפותם מחדש לביטוח מותנית, בין היתר, בהסכמה ובאישור מפורש של המבטח.

 

סיום הביטוח

המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב למבטח. ביטול הפוליסה יכנס לתוקפו לאחר 3 ימים מהמועד בו התקבלה בקשת הביטול במשרדי המבטח. יובהר כי ביטול הפוליסה של החבר המבוטח יהווה גם ביטול הפוליסה של בן/בת הזוג וילדיהם. ביטול הפוליסה עבור בן/בת הזוג ו/או ילדי החבר לא יהווה ביטול הביטוח של החבר.

יובהר כי בנסיבות בהן המבוטח ביטל את הפוליסה עבורו ו/או עבור בני משפחתו, לא יחולו לגביהם תנאי ההמשכיות במסגרת פוליסה פרטית כמפורט בס' 18 בפרק ג' לפוליסה.

 

הבהרה - המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

הסתדרות הפסיכולוגים וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page