Happy.jpg

איך מצטרפים?

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

הצטרפות לביטוח

ההצטרפות לביטוח הינה רצונית (וולונטרית).

להצטרפות יש לפנות לחברת איילון, בטלפון: 072-2227220

לאחר שחברת הביטוח תאשר את הקבלה לביטוח, התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי של המבוטח.

 

הצטרפות חברים שהיו מבוטחים בהסדר הביטוח הקבוצתי הקודם

חברים ובני משפחתם שהיו מבוטחים בהסדר הביטוח הקודם בחברת הראל שהסתיים ב- 1.3.2018, ואשר הגישו בקשה עד 31.7.2018, יוכלו להצטרף לביטוח בכפוף למילוי טופס הצטרפות, וללא צורך במילוי שאלון הצהרת בריאות.
מבוטחים בהסדר הביטוח הקודם שהגישו בקשת הצטרפות לאחר 31.7.2018, יהיו חייבים במילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות. על מבוטחים אלה יחולו תקופות האכשרה המצוינות בכל פרק או סעיף בפוליסה.

 

הצטרפות מבוטחים חדשים

חברים אצל בעל הפוליסה ובני משפחתם שלא היו מבוטחים בהסדר הביטוח הקודם, וחברים חדשים אצל בעל הפוליסה ובני משפחתם, (כאלה שצורפו כחברים אצל בעל הפוליסה לאחר תקופת הביטוח), יהיו חייבים במילוי טופס הצטרפות הכולל  הצהרת בריאות, על מבוטחים אלה יחולו תקופות האכשרה המצוינות בכל פרק או סעיף בפוליסה.

 

חברים המבוטחים בביטוח פרטי או קולקטיבי אחר

חברים ובני משפחתם הזכאים להצטרף לביטוח, והגישו בקשת הצטרפות תוך 90 ימים ממועד תחילת ביטוח זה, ובמועד זה מבוטחים בביטוח פרטי או קולקטיבי אחר, יהיו זכאים להצטרף לביטוח ברצף ביטוחי מלא לגבי הכיסויים הדומים להם היו זכאים במסגרת הביטוח שברשותם. עבור כיסויים נוספים או סכומי ביטוח גבוהים יותר, יהיו חייבים במילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות, ויחולו תקופות האכשרה המצוינות בכל פרק או סעיף בפוליסה.

 

צירוף תינוק לביטוח

תינוק של מבוטח שנולד במהלך תקופת הביטוח, ואשר במהלך 90 ימים ממועד היוולדו תוגש בקשה בכתב לצרפו לביטוח, לא יידרש למלא בגינו הצהרת בריאות, לא תחול תקופת אכשרה כלשהי,  וזכאותו לתגמולי ביטוח הינה ללא כל סייג או החרגה בגין מצב רפואי קודם. תוקף הביטוח עבורו יחל במועד היוולדו.

 

הצטרפות ילדי חברים

ילדים של חברים יהיו רשאים להצטרף לביטוח זה בכפוף לתנאי ההצטרפות המצוינים לעיל, ובתנאי שטרם מלאו להם 25 שנים.

ילדי מבוטחים שצורפו לביטוח וטרם מלאו להם 25 שנה, ובמהלך תקופת הביטוח מלאו להם 25 שנה, ימשיכו להיות מבוטחים במסגרת פוליסה זו.יובהר כי בעת הגעת הילד לגיל 21 תתעדכן הפרמיה עפ"י הנקוב בטבלת דמי הביטוח.
 

פרישה של מבוטח מהביטוח וצירופו בשנית

מבוטחים שמסיבה כלשהי פרשו מביטוח זה וחזרו בהם, יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות. הצטרפותם מחדש לביטוח מותנית, בין היתר, בהסכמה ובאישור מפורש של המבטח.

 

סיום הביטוח

כל מבוטח זכאי להודיע על הפסקת הביטוח בכל עת מכל סיבה שהיא.
הביטוח עבור כל אחד מהמבוטחים בפוליסה יסתיים לפי מבין המועדים הבאים:

  • יום תום תקופת הסכם הביטוח שבין בעל הפוליסה למבטח.

  • היום האחרון בחודש בו סיים המבוטח את חברותו אצל בעל הפוליסה.

  • היום האחרון בחודש בו הודיע המבוטח למבטח, בכתב, על הפסקת הביטוח לגביו.

  • לגבי בן/בת זוג וילדי בן/ת הזוג שאינם ילדי החבר – היום האחרון בחודש בו הודיע המבוטח או בעל הפוליסה למבטח על סמך הודעה בכתב של המבוטח על גירושיו. לעניין זה "גירושין" לרבות סיום יחסי שותפות של תא משפחתי בין בני זוג – ידועים בציבור. 

 

 

הבהרה - המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

הסתדרות הפסיכולוגים וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.