top of page

 

שם התכנית: פוליסת ביטוח בריאות חברי הפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים בישראל) ובני משפחותיהם

חב' מבטחת: איילון חברה לביטוח

תאריך תחילת הביטוח: 1/4/2023

תאריך סיום הביטוח: 31/3/2028

זכאים להצטרף: החברים ובני/ות זוגם וילדיהם עד גיל 21

סבסוד מעביד: אין

פרמיה לתשלום:

 

דמי הביטוח צמודים למדד  שפורסם ב- 15.03.2023

 

עדכון פרמיה: בהתאם למדד, במעבר בין קבוצות גיל, במועדים הקבועים בהסכם.

bottom of page