Happy.jpg

דף פרטי הביטוח

 

שם התכנית: פוליסת ביטוח בריאות חברי הפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים בישראל) ובני משפחותיהם

חב' מבטחת: איילון חברה לביטוח

תאריך תחילת הביטוח: 1/5/2018

תאריך סיום הביטוח: 30/4/2023

זכאים להצטרף: החברים ובני/ות זוגם וילדיהם עד גיל 25

סבסוד מעביד: אין

פרמיה לתשלום:

 

דמי הביטוח צמודים למדד  שפורסם ב- 15.04.2018

 

עדכון פרמיה: בהתאם למדד, במעבר בין קבוצות גיל, במועדים הקבועים בהסכם.