top of page

איך מצטרפים

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
 

להורדת טופס הצטרפות לביטוח לחץ כאן

את טופסי ההצטרפות יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

  • קרנות הסוהרים רח' הרטום 14, הר חוצבים ירושלים מיקוד 977514

  • באמצעות פקס: 03-7348178

  • באמצעות המייל לכתובת qlqtiv1@harel-ins.co.il

 

 

הצטרפות עובד/עמית חדש בקרנות הסוהרים

עובד /חבר חדש בקרנות הסוהרים ובני משפחתו, שיצטרפו לביטוח תוך 60 יום מתחילת עבודתם/חברותם בקרנות הסוהרים, יהיו פטורים ממילוי הצהרת בריאות, והזכאות לתגמולי ביטוח אינה כרוכה בתקופת אכשרה.

על מבוטחים אלה יחול סייג בשל מצב רפואי קודם כהגדרתו בפוליסה, שמשמעותו:
לגבי מבוטח שבמועד הצטרפותו לביטוח גילו נמוך מ- 65 שנה, במהלך 12 החודשים הראשונים לביטוח לא יהיה כיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם.

לגבי מבוטח מעל 65 שנה, במהלך 6 החודשים הראשונים להצטרפותו לביטוח לא יהיה כיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם.

עובדים/ חברים שיצטרפו לאחר 60 יום ממועד תחילת עבודתם/חברותם, יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות, וקבלתם לביטוח תותנה באישור המבטח.

 

הצטרפות בני זוג לאחר נישואים

בן/בת זוג שנישא למבוטח/ת, ויצטרף לביטוח במהלך 60 יום ממועד הנישואים, יהיה פטור ממילוי הצהרת בריאות, הזכאות לתגמולי ביטוח אינה כרוכה בתקופת אכשרה, ויחולו התנאים בדבר מצב רפואי קודם, כמפורט לעיל.

 

הצטרפות מבוטחים שהיו מבוטחים בהראל

חברי קרנות הסוהרים שבמועד הצטרפותם לביטוח היו מבוטחים בביטוח פרטי או קבוצתי בחברת הראל, יוכלו להצטרף לביטוח ברצף ביטוחי, ויהיו זכאים לתגמולי ביטוח ללא תקופת אכשרה וללא סייג או החרגה, לגבי הכיסויים החופפים בהם היו מבוטחים בביטוח הקודם. זאת בתנאי שמילאו הצהרת בריאות בעת הצטרפותם לביטוח הקודם.

הצטרפות ילדים

ניתן לצרף לביטוח ילדים שטרם מלאו להם 21 שנה. כמו כן ניתן לצרף את בני הזוג של הילדים ונכדים.

 

צירוף תינוק לביטוח

תינוק שנולד למבוטח במהלך תקופת הביטוח יצורף לביטוח תוך 60 יום מיום היוולדו, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות בגינו, והזכאות לתגמולי ביטוח אינה כרוכה בתקופת אכשרה. הביטוח ייכנס לתוקפו ביום הולדתו של התינוק, בתנאי ששני הוריו מבוטחים בביטוח לפחות 9 חודשים.

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

קרנות הסוהרים וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page