top of page

הכשרה והדרכה

מקבלי ההחלטות בארגון נדרשים לידע בסיסי והבנה בתחום הביטוח וניהול סיכונים.

עולם הביטוחים מורכב  וכולל היבטים משפטיים, רגולטוריים, אקטוארים, ונדרש ידע ספציפי לגבי הסיכונים מפניהם נועד הביטוח להגן.

ד"ר שלומי לוטינגר, הינו בהכשרתו אקטואר ועורך דין, עורך מפגשי הדרכה אישיים למקבלי ההחלטות בארגון, כדי להקנות להם ידע והבנה בתחום, אשר יסייעו  בקבלת החלטות.

כמו כן, עורך ד"ר שלומי לוטינגר הרצאות לעובדים בחברה בכדי להעמיק את הידע בתחום הביטוח, לחסוך בעלויות הביטוח, ולהכיר את תוכניות הביטוח המוצעות ע"י הארגון.

בנוסף עורך ד"ר שלומי לוטינגר הרצאות וכנסים מקצועיים בתחום הביטוח וניהול הסיכונים.

לוטינגר-36.jpg
bottom of page