top of page
לוטינגר-15-Edit.jpg

ייעוץ ובניית הסדר ביטוח קבוצתי

הניסיון שצברנו במרוצת השנים מראה כי ארגונים וחברות מפעילות הסדרי ביטוח קבוצתיים לעובדים ובני משפחותיהם, כדי להבטיח כיסויי ביטוח מקצועיים ומתקדמים שיעניקו ביטחון ושקט נפשי לעובדים, וחיסכון בעלויות ובמשאבים לארגון.

תפקידו המרכזי של היועץ הינו לגשר על פערי הידע בתחום הביטוח, ולתת למקבלי ההחלטות כלים, נתונים ומידע מקצועי כדי שיוכלו לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבור הארגון והעובדים. 

עבודת הייעוץ מתבצעת בשיתוף פעולה מלא עם נציגי הארגון מתחום משאבי האנוש- שכר והטבות, כספים, הרכש, המחשוב, והמחלקה המשפטית, תוך התייחסות להיבטים הבאים:

ההיבט הניהולי - הנוגע לתחום משאבי אנוש ומחלקת שכר והטבות, לרבות נושאי שירות ,תפעול, בקרה ואיכות.

ההיבט הכלכלי והאקטוארי  - הנוגע לעלות הביטוח, ניהול תקציב הביטוח וההתחייבויות הכלכליות העתידיות.

ההיבט המשפטי - עריכת מכרזים, כתיבת פוליסות והסכמי ביטוח, התייחסות לחוקים ותקנות הביטוח והרגולציה, וניהול סיכונים משפטיים. כל אלה במטרה לשמור על האינטרסים של הארגון והעובדים.
ההיבט המקצועי - כולל הכרת שוק הביטוח וההסדרים הנהוגים בחברות וארגונים בישראל, הכרת המבטחים וספקי השירות, הכרת מערכת הבריאות לעומקה, לרבות המערכת הציבורית, תכניות השב"ן לסוגיהן (ביטוח משלים) וביטוחי הפרט בישראל, והתעדכנות מתמדת במגמות והשינויים בתחום הביטוח והתפתחות הטכנולוגיה והרפואה.

הניסיון הרב שצברנו במשך למעלה  מ- 20  שנות פעילותנו בתחום ביטוח הבריאות, הידע שצברנו בתחום התביעות והחיתום הרפואי, הקשרים המקצועיים עם ספקי השירות, וההכרה לה אנו זוכים, מאפשרים לנו להשיג תנאי ביטוח משופרים, לחסוך בעלויות ביטוח למעסיק ולעובדים, ולייצג נאמנה את המבוטחים במקרה של תביעה או חילוקי דעות עם המבטחים.

ככלל תהליך הייעוץ בנוי משני שלבים, והיקפו מותאם לצרכי הארגון.

שלב ראשון - בניית הסדר הביטוח:

 • איסוף מידע, ניתוח נתונים, הכרת הארגון.

 • הסבר ומידע למקבלי ההחלטות. סקירת השוק, התפתחות ומגמות.

 • הגדרת הצרכים הביטוחיים

 • קביעת הכיסויים הביטוחיים בכפוף לצרכים הביטוחיים והכלכליים של הארגון והעובד.

 • כתיבת מכרז ביטוח

 • כתיבת הסכם ביטוח

 • כתיבת פוליסת ביטוח- ניסוח התנאים הכלליים, הכיסויים הביטוחיים, הגדרות, סייגים.

 • כתיבת נהלים למתן השירות, התביעות והתפעול.

 • ניתוח תוצאות מכרז והצגתם למקבלי החלטות.

 • ליווי במו"מ עם חברה/ות ביטוח נבחרות.

 • גיבוש סופי של הסכמי התקשרות עם המבטח הנבחר.

שלב שני - ליווי, פיקוח ובקרה

 • הטמעת התכנית בארגון -  תקשור לעובדים, הרצאות, כנסים, וימי עיון, אירועי השקה.

 • פיקוח ובקרה על מערך השירות והתביעות.

 • טיפול בערעורים ובתביעות שנדחו. ייצוג מבוטחים מול המבטח.

 • השתתפות בוועדות ערר.

 • בדיקת הדוחות התקופתיים, בדיקה וניתוח של דוחות חשבונאיים ואקטואריים.

 • עדכונים והמלצות לשיפורים במהלך תקופת הביטוח.

 • סיוע במו"מ בעת עדכוני פרמיה או חידוש תכנית הביטוח

 


חברת ש. לוטינגר ושות' אינה קשורה בכל התחייבות או מחויבות עם חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח או נותן שירות כלשהו. אנו מתחייבים להעמיד לרשות לקוחותינו את כל הידע והניסיון העומדים לרשותנו, ולפעול באובייקטיביות, בהגינות וביושר מקצועי.

bottom of page